Buitenlandse Zaken

Voor je ligt het hoofdstuk Buitenlandse Zaken van de Jonge Democraten. Hierin vind je onze belangrijkste standpunten en visie op dit onderwerp. Ben je geïnteresseerd in specifiekere punten? Kijk dan eens naar onze moties. Mis je iets in dit hoofdstuk of moet er iets anders? Sluit je aan bij de werkgroep en denk mee!

2. Een open land als Nederland denkt en handelt internationaal

De Jonge Democraten beschouwen vrijheid, democratie en mensenrechten als universele waarden. Dit zijn voorwaarden voor een vreedzame, rechtvaardige en welvarende samenleving overal ter wereld.  Het bevorderen hiervan is van groot belang, ook voor het Koninkrijk der Nederlanden(Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, hierna: Nederland). Helaas zijn vrede, rechtvaardigheid en welvarendheid niet altijd vanzelfsprekend. De wereldbevolking groeit en tegelijkertijd staan we voor uitdagingen: economische en politieke verhoudingen zijn verschoven, we hebben te maken met een klimaatcrisis en natuurlijke hulpbronnen worden schaarser. Te midden van deze uitdagingen ambiëren wij een eerlijk en transparant buitenlandbeleid. Hierbij moet er een balans zijn tussen het streven naar een eerlijke wereld en het beschermen van de belangen van Nederland en zijn bondgenoten.

Wij zien het bevorderen en behouden van de internationale rechtsorde, handel en ontwikkelingssamenwerking als de drie belangrijkste pijlers om dit doel te bereiken. De eerste pijler hanteren wij omdat een stabiele internationale rechtsorde waakt over de bescherming van universele mensenrechten en op die manier vrede en veiligheid bevordert. De tweede pijler kiezen wij omdat internationale economische groei en de vrije en eerlijke wereldhandel de verspreiding van de bovengenoemde universele waarden kunnen versterken. Dit is alleen mogelijk wanneer er gestreefd wordt naar een zo inclusief en duurzaam mogelijke aanpak – waarbij winst op korte termijn niet voorop staat. Groeiende economische ongelijkheid belemmert namelijk een rechtvaardige wereld en zorgt voor steeds extremere politieke stromingen, waardoor vrijheid en internationale samenwerking steeds vaker op de tocht komen te staan. Die inclusieve en duurzame economische groei zijn dus nauw verbonden met stabiliteit en veiligheid, waardoor onze laatste pijler, een ambitieus ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, wat ons betreft onontbeerlijk is. Om bovenstaande waarden uit te dragen kiezen de Jonge Democraten overtuigd voor internationale samenwerking, met name binnen de Europese Unie (EU), de Verenigde Naties (VN) en de NAVO, en andere instellingen waar mogelijk. De Jonge Democraten onderstrepen hierbij steeds het belang van het Koninkrijksperspectief , wat betekent dat ook de andere landen binnen het Koninkrijk adequaat betrokken worden bij internationale samenwerking.

2.1 Handel en ontwikkelingssamenwerking

De Jonge Democraten zien de bevordering van een vrijewereldhandel, ontwikkelingssamenwerking en noodhulp als essentieel onderdeel van het Nederlandse buitenlandbeleid. Beleid op dit gebied moet volgens de Jonge Democraten daarom gevoerd worden in lijn met de Sustainable Development Goals.

2.1.1 Handel

Nederland heeft veel baat bij vrijhandel. De Jonge Democraten zijn voorstander van vrijhandel en steunen daarom bilaterale en multilaterale initiatieven om de internationale economische samenwerking te bevorderen. Vrijhandel bevordert de gezamenlijke welvaart, maar de Jonge Democraten zijn van mening dat positieve welvaartseffecten van vrijhandel wel eerlijk en evenredig verdeeld moeten worden. De World Trade Organisation (hierna WTO) is de belangrijkste institutie voor het internationale handelsverkeer. De Jonge Democraten vinden dat de WTO hervormd moet worden. Zo moeten WTO-rechters met een meerderheid van de stemmen van de leden kunnen worden benoemd om het platleggen van de geschillenbeslechting te voorkomen. Daarnaast zijn de Jonge Democraten tegenstander van het toekennen van importheffingen als vergelding. Als alternatief streven de Jonge Democraten naar een systeem waarbij overtreders van de internationale handelsregels, zowel bedrijven als overheden, worden beboet. De opbrengsten van deze boetes moeten vervolgens evenredig terugvloeien naar de leden van de WTO. Hierdoor zou de WTO-begroting niet afhankelijk moeten worden van de inkomsten van de boetes die zij uitschrijft. De Jonge Democraten pleiten voor een uitbreiding van eerlijke internationale vrijhandels- en belastingverdragen. Tegelijkertijd zijn de Jonge Democraten van mening dat er bij het sluiten van handelsverdragen kritisch gekeken moet worden naar mogelijke schendingen van fundamentele normen en waarden. De Jonge Democraten zijn zich hierbij bewust van de soft power van een groot handelsblok als de EU. Deze moet haar soft power ambitieuzer en consistenter gebruiken om mensenrechten, milieu- en klimaatstandaarden en arbeidsrechten bij handelspartners te verbeteren. De Jonge Democraten zijn van mening dat de EU en Nederland hun strategische, economische en veiligheidsbelangen te allen tijde moeten beschermen. Hierbij zijn er telkens nieuwe uitdagingen. Zo vinden de Jonge Democraten dat de EU haar interne markt beter moet beschermen tegen oneerlijke concurrentie van (staats)bedrijven van buiten de Unie. In het internationaal economisch verkeer moet het principe van wederkerigheid gelden: landen die hun markten ongeoorloofd voor Europa afschermen, zullen ook in mindere mate toegang tot de Europese markt kunnen verwachten. Daarnaast dient Europa haar vitale infrastructuur beter te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Belangrijke middelen tot het bereiken van deze doelen zijn representatieve vertegenwoordiging en transparantie tijdens de onderhandelingsfase van handelsverdragen. Relevante belangengroepen horen hierin een stoel te krijgen en parlementariërs en journalisten moeten hun controlerende functie uit kunnen voeren.

Voor internationale geschillenbeslechting tussen staten en bedrijven of bedrijven onderling is eerlijke en transparante rechtspraak ook essentieel. De Jonge Democraten moedigen het gebruik van internationale handelsrechtbanken naar model van het Netherlands Commercial Court dan ook aan. Systemen van investeerder-staatarbitrage (ISDS) die voldoen aan EVRM-standaarden van transparantie, onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn goede alternatieven voor de gevallen waarin het gebruik van nationaal procesrecht onwenselijk is.

2.1.2 Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking bevordert op de lange termijn stabiliteit en economische ontwikkeling in de wereld. Immers, deze stabiliteit wordt vaak aangetast door een samenhang van structurele problemen zoals ongelijkheid, armoede, gebrek aan vrijheid, mensenrechtenschendingen, klimaatveranderingen, demografische ontwikkelingen en slecht bestuur. Daarom zien de Jonge Democraten ontwikkelingssamenwerking als belangrijke pijler van het buitenlandbeleid. Als relatief klein land met een open economie heeft Nederland baat bij stabiliteit in de wereld. Immers, dit gaat vaak gepaard met economisch profijt. De Jonge Democraten erkennen dat de combinatie van economische groei en sociale ontwikkeling, zoals armoedebestrijding, mensenrechten, en toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, (digitale) infrastructuur, en bestuurlijke en financiële instituties, inherent is aan het verbeteren van levensomstandigheden. Hoewel de Jonge Democraten de private sector een belangrijke rol toedichten als partners in ontwikkelingssamenwerking, dient het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid niet als primair doel te hebben de Nederlandse export te bevorderen als dit ten koste kan gaat van onder meer armoedebestrijding en mensenrechtenbeleid. De Jonge Democraten zien een grote rol voor de EU op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Door de ontwikkelingssamenwerkingsprogramma’s van de lidstaten bijeen te brengen ontstaan er schaalvoordelen en kan de EU een grotere rol spelen met haar ontwikkelingsbeleid op het geopolitiek toneel. Zo kan de EU met haar slagkracht ook hier leiderschap tonen om duidelijkere eisen te stellen  aan internationale ontwikkelingssamenwerking. Dit zorgt er voor dat de EU een geloofwaardig alternatief kan bieden op het gebied van ontwikkelingssamenwerking tegenover de groeiende geopolitieke invloed van China door bijvoorbeeld de Nieuwe Zijderoute.

Gezien het sociaaleconomische belang van ontwikkelingssamenwerking dient de internationaal vastgestelde budgetrichtlijn voor ontwikkelingssamenwerking (0,7% van het Bruto Nationaal Inkomen) door Nederland te worden beschouwd als absolute financiële ondergrens voor ontwikkelingssamenwerking. Dit geld mag onder geen voorwaarde worden gebruikt voor niet of nauwelijks aan ontwikkelingssamenwerking gerelateerd beleid, zoals stabilisatiemissies of vluchtelingenopvang. De Jonge Democraten vinden dat Nederland, als een van de rijkste en meest ontwikkelde landen ter de wereld, ambitieuzer hoort te zijn dat het absolute minimum. Daarom zijn de Jonge Democraten er voorstander van dat op termijn 1% van het Bruto Nationaal Inkomen geïnvesteerd moet worden in de ontwikkeling van de allerarmsten. Hiermee geeft Nederland een belangrijk signaal af aan de internationale gemeenschap. Nederland dient bovendien bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling aan te dringen op een verscherping van de definitie van ontwikkelingssamenwerking en striktere naleving van de internationale afspraken op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Hoewel meetbare resultaten bij kunnen dragen aan het draagvlak voor het beleid, is het langetermijneffect van ontwikkelingssamenwerking vaak lastig te meten en kunnen er perverse prikkels uitgaan van meetbare (korte termijn) doelstellingen. De sociaaleconomische veranderingen hebben tijd nodig, wat betekent dat investeringen een lange adem vergen. Veel landen kampen met een hoge schuldendruk en dit heeft ertoe geleid dat deze landen een zware rentelast dragen, waardoor overheidsinvesteringen worden ontmoedigd. Om dit tegen te gaan zijn de Jonge Democraten voor ondersteunen van landen in het omgaan met hun schuldendruk. Dit moet gedaan worden door organisaties zoals de IMF en de Wereldbank, en hun regionale partners, en moet gedaan worden door technische ondersteuning te geven in het omgaan met de overheidsfinanciën en macro economie, en door leningen aan te bieden als “lender of last resort”. Dit dient dan wel gepaard te gaan met structurele hervormingen om de overheidsfinanciën op orde te brengen en investeren in de kwaliteit van instituties en de capaciteit om zelf belastingen te innen. Nederland dient hierbij zijn kennis van goed democratisch bestuur zo veel mogelijk met partnerlanden te delen. Investeringen in ontwikkelingssamenwerking dienen ook bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. De transitie naar een CO2 neutrale economie dient ambitieus bevorderd te worden in ontwikkelingslanden door onder andere de ontwikkeling van groene energie en duurzaam bodemgebruik te stimuleren. Ontwikkelingslanden kunnen alleen investeren in de kwaliteit van hun instituties en sociale voorzieningen wanneer ze in staat zijn effectief belastingen te innen. Overheden lopen wereldwijd jaarlijks honderden miljarden aan belastinginkomsten mis door belastingontwijking. Multinationals die actief zijn in ontwikkelingslanden ontwijken belasting, terwijl het midden- en kleinbedrijf, arbeiders en huishoudens de zware lasten moeten dragen. De Jonge Democraten vinden dit moreel verwerpelijk en pleiten daarom voor meer internationale samenwerking en een internationaalverdrag om belastingontwijking tegen te gaan. Ook moet erop Nederlands en Europees niveau verder gewerkt worden aanwet- en regelgeving die belastingontwijking tegen gaat.

Hoewel ontwikkelingshulp niet altijd het doel heeft om instabiliteit te verminderen, biedt het wel een cruciale bijdrage om deze structurele problemen aan te pakken. Door conflictpreventie wordt voorkomen dat onveiligheid zich verspreidt en dat later (militaire) interventie nodig is. Door het monitoren van oorzaken van conflicten, zoals mensenrechtenschendingen, ongelijkheid en klimaatverandering kan preventief worden gehandeld als een conflict dreigt te ontstaan. Dus ontwikkelingssamenwerking is een belangrijk element voor de regionale en mondiale stabiliteit. Ook in de wederopbouw na een conflict is ontwikkelingssamenwerking cruciaal voor de ondersteuning van lokaal bestuur en het creëren van duurzame economische ontwikkeling en stabiliteit. De Jonge Democraten pleiten daarom voor een integrale benadering. Zo kunnen politiefunctionarissen het plaatselijke politieapparaat versterken, juristen de rechtsstaat opbouwen, militairen de krijgsmacht professionaliseren, donororganisaties het onderwijs verbeteren en de private sector duurzame economische groei creëren om de lokale samenleving te laten gedijen.

2.1.3 Noodhulp

Internationale crises vragen om onvoorwaardelijke steun van ontwikkelde landen zoals Nederland. Om effectiever te reageren op crises én toekomstige crises te voorkomen, zijn volgens de Jonge Democraten Europese coördinatie en een geïntegreerde visie op noodhulp en ontwikkelingssamenwerking nodig. Hoewel noodhulp vaak onvermijdelijk is, brengt geld dat voortijdig wordt geïnvesteerd in risicogebieden veel meer op. In lijn met de Sustainable Development Goals vinden de Jonge Democraten dan ook dat er meer geïnvesteerd moet worden in reductie van het risico op rampen in de ontvangende landen en ze te helpen systemen op te zetten om effectief om te gaan met mogelijke crises. Regelmatige beleidsevaluaties zijn nodig om noodhulpbeleid doorlopend te verbeteren. Tot slot mag de financiering van ontwikkelingssamenwerking niet ten koste gaan van noodhulp en vice versa, want deze twee zijn complementair aan elkaar.

2.2 Internationale veiligheid & rechtsorde

2.2.1 Nederland in een multipolaire wereld

De wereldorde van na de Koude Oorlog ondergaat sterke veranderingen. Waar voorheen de Verenigde Staten de vrijewereld leidden, gedragen door internationale instituties zoals de Wereldbank en de VN zijn er nu meerdere machtige staten die hun eigen weg gaan en zich verzetten tegen de liberale wereldorde. De geopolitieke spanningen lopen op en oorlogen worden hybride en onzichtbaar gevoerd. Tegelijkertijd zijn het bestaan en de betrouwbaarheid van het trans-Atlantisch bondgenootschap niet langer vanzelfsprekend. Ontwikkelingen zoals klimaatverandering, globalisering, nieuwe technologieën, een toename aan etnisch-religieuze spanningen en een groeiende wereldbevolking vergroten de kans op conflicten en regionale instabiliteit, maar ook op migratiestromen en solistisch gedrag van staten. Het streven naar wereldwijde vrede, vrijheid en veiligheid staat hierdoor steeds meer onder druk. Juist voor die waarden maakt Nederland zich hard en ook onze handelsstromen zijn hier sterk van afhankelijk. De Jonge Democraten zijn overtuigd van internationale samenwerking en streven naar een vreedzame wereld waarin de rechten van de mens gewaarborgd zijn, conflicten via internationale gerechtshoven en tribunalen worden opgelost en handelsstromen vrijelijk kunnen stromen. Nederland moet zich blijven inzetten om de internationale rechtsorde te versterken en een eerlijk, transparant buitenlandbeleid voeren.

2.2.2 De Europese Unie als wereldspeler

De Jonge Democraten geloven in de kracht van Europa om als één blok op te treden op het wereldtoneel. Een krachtiger en eenduidig Europees beleid kan de wereld veiliger en democratischer maken en vanuit die leiderschapsrol kan Europa de norm stellen op het gebied van klimaatbeleid, conflictbeheersing en handelsverdragen. Alleen samen staan we sterk tegenover grootmachten als China, Rusland en de Verenigde Staten. Momenteel wordt het Europees buitenlandbeleid bepaald door het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB), dat ondersteunt wordt door de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO). De vaststelling van besluiten verloopt echter zeer stroef omdat in de Raad er vaak met unanimiteit gestemd wordt, waardoor slechts één land zijn veto uit hoeft te spreken om besluitvorming te blokkeren. Om snel en effectief te reageren op buitenlandse ontwikkelingen vinden de Jonge Democraten het noodzakelijk om deze unanimiteit af te schaffen en voortaan te stemmen met gekwalificeerde meerderheid, dat wil zeggen meer dan 55 procent van de lidstaten die samen 65 procent van de bevolking van de Europese Unie vertegenwoordigen. Zo wordt voorkomen dat het GBVB wordt lamgelegd doordat één land dwars ligt op een bepaalde kwestie. Daarnaast moet de huidige positie van de Hoge Vertegenwoordiger op termijn uitgroeien tot een echte Europese Minister van Buitenlandse Zaken, die namens de hele Unie met één stem in de internationale politiek opereert. De Jonge Democraten zijn verder voorstander van één EU-zetel binnen de VN-Veiligheidsraad en EU-vertegenwoordiging bij andere supranationale organisaties. Het bewerkstelligen van de strategische autonomie van de EU op het wereldtoneel maakt ook het proactief handelen in geopolitieke sferen mogelijk, in plaats van het grotendeels reactieve beleid van de afgelopen decennia. Verder zijn de Jonge Democraten van mening dat een effectief EU-buitenlandbeleid over voldoende financiële middelen moet beschikken om de gemeenschappelijke EU belangen te verdedigen. Daarom roepen de Jonge Democraten op tot een verhoogd budget van de EDEO, ook met als doel om de capaciteiten van het Europees diplomatieke postennetwerk uit te breiden en zo beter de gemeenschappelijke belangen van alle Europese burgers te kunnen behartigen.

2.2.3 Europa en haar buurlanden

De gebruikelijke democratische bestuursvorm binnen de Europese Unie is in een behoorlijk aantal EU-omringende landen niet vanzelfsprekend. Instabiliteit teistert deze gebieden vaak. Deze instabiliteit uit zich bijvoorbeeld in de schending van internationale mensenrechten en het verzwakken van de internationale rechtsorde of het ondermijnen van de belangen van EU-lidstaten, zowel intern als extern. De Jonge Democraten zien vanwege de gevaren die deze instabiliteit meebrengt een rol weggelegd voor de EU om deze regio’s aan stabiliteit te helpen, bijvoorbeeld door democratische processen in deze regio’s te bevorderen. De Jonge Democraten vinden daarom dat de Europese Unie in haar nabuurschapsbeleid een ‘carrot and stick’-methode moet gebruiken waarbij goed gedrag beloond wordt en kwalijk of illegaal handelen bestraft wordt. Bij beloningen kan gedacht worden aan voordelige handelsdeals, investeringen in dat land, samenwerking in internationale organisaties, of een lening. In het meest positieve geval lonkt voor Oost-Europese landen een lidmaatschap van de Europese Unie, waarbij natuurlijk niet afgeweken kan worden van scherpe toelatingseisen. Bij bestraffing kan gedacht worden aan verschillende vormen van sancties, boycots en het opleggen van handelsbeperkingen.

2.3 Internationaal recht & humanitaire kwesties

2.3.1 Mensenrechten en democratie

De Jonge Democraten zijn van mening dat ieder mens is geboren met een aantal onontvreemdbare rechten. Het langetermijndoel van de Jonge Democraten is dan ook een rechtvaardige wereld waar schendingen van mensenrechten en van het internationaal recht niet plaatsvinden. Als land zijn wij trots op onze status als gastheer van het Internationaal Strafhof, het Internationaal Gerechtshof, en het Permanent Hof van Arbitrage. Wij streven naar een rechtvaardige wereld omdat wij ervan overtuigd zijn dat mensenrechten gebaat zijn bij sterke democratische structuren, duurzame ontwikkeling en een betere wereld. De Jonge Democraten denken dat democratisering een kwestie van de lange adem is en niet enkel door militaire interventie een realiteit kan worden. Het is van belang dat democratische ontwikkelingen, rechtsstatelijkheid en het maatschappelijk middenveld waar mogelijk worden gesteund. Naast democratische rechten vinden wij ook dat er continu oog moet zijn voor de gelijkwaardige deelname van vrouwen en minderheden aan de maatschappij en wij zien dit als een prioriteit. Nederland en de EU hebben een taak om een land aan te spreken als het de democratie of bescherming van de rechten van de mens, direct of indirect ondermijnt. Het schenden van deze fundamentele normen kan niet geaccepteerd worden. Daarbij erkennen de Jonge Democraten dat de uitwerking van het democratisch bestel en de bescherming van mensenrechten tot op zekere hoogte kan en moet verschillen per land. Dit wordt immers beïnvloed door de specifieke omstandigheden en cultuur in een land.

2.3.2 Migratie

Jonge Democraten vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan in het land waar hij of zij wil wonen. Migratie is een middel voor individuen om hun kansen en vrijheden te vergroten. Ook levert migratie economische en culturele bijdragen aan staten. Het bevorderen van mensenrechten, democratie, welvaart, vrede en veiligheid in een regio kan er tegelijkertijd wel voor zorgen dat gedwongen migratie vermindert.  Staten moeten daarom in samenwerking met elkaar en supranationale instituties zoals de Europese Unie migratie zo goed mogelijk samen faciliteren. De Jonge Democraten vinden dat vluchtelingen de mogelijkheid moeten hebben zich in Europa te vestigen. Dit houdt in dat Nederland voldoende moet investeren om in humane opvang te kunnen voorzien, overal binnen het Koninkrijk.

2.3.3 Verenigde Naties

Om ook in de toekomst wereldwijd samen te kunnen werken, vinden de Jonge Democraten het belangrijk te investeren in contributies aan de Verenigde Naties (VN). Maar de Jonge Democraten vinden ook dat er hervormingen nodig zijn om de VN effectiever, transparanter en minder bureaucratisch te maken. Ook moeten hervormingen bijdragen aan de uitbreiding van capaciteiten en het bevorderen van de geografische representativiteit van de VN. Verder pleiten de Jonge Democraten voor meer samenwerking tussen de verschillende VN-organisaties, omdat geïntegreerde oplossingen nodig zijn om onder andere de Sustainable Development Goals te behalen. Daarnaast vinden de Jonge Democraten dat het betrekken van jongeren bij internationale organisaties kan bijdragen aan toekomstgericht en inclusief beleid. Wij roepen daarom op tot een vaste positie van jongeren binnen de besluitvorming van VN en andere internationale organisaties.

2.3.4 Hervorming Veiligheidsraad

De Verenigde Naties, waaronder de Veiligheidsraad, spelen een essentiële rol bij het handhaven van de internationale vrede en rechtsorde. De Jonge Democraten zijn van mening dat bij militair ingrijpen een mandaat van de Veiligheidsraad zoveel mogelijk nagestreefd moet worden. De werking van de Veiligheidsraad is echter verouderd en de Jonge Democraten vinden dat Nederland zich in EU-verband moet inzetten voor hervorming van de Veiligheidsraad. De Jonge Democraten zijn dan ook voorstander van een gezamenlijke EU-zetel in de Veiligheidsraad en van verdere coördinatie van gezamenlijk EU-beleid bij de VN.

2.3.7 De World Trade Organization

De World Trade Organization (WTO) is de belangrijkste institutie voor het internationale handelsverkeer. De Jonge Democraten vinden dat de WTO hervormd moet worden. Zo moeten WTO-rechters met een meerderheid van stemmen van de leden kunnen worden benoemd om het platleggen van de geschillenbeslechting te voorkomen. Daarnaast geven de Jonge Democraten de voorkeur aan een systeem waarbij overtreders van de internationale handelsregels, zowel bedrijven als overheden, worden beboet in plaats van het toekennen van importheffingen als sanctie. Dit staat eerlijke vrijhandel minder in de weg. De opbrengsten van deze boetes moeten vervolgens evenredig terechtkomen bij de leden van de WTO. Hierdoor zou de WTO-begroting minder afhankelijk moeten worden van de inkomsten van de boetes die zij uitschrijft.

2.4 Nederlanders in het buitenland

Nederlanders zijn internationaal georiënteerd: meer dan één miljoen Nederlanders woont langdurig in het buitenland. De Jonge Democraten vinden het belangrijk om zich ook in te zetten voor deze Nederlanders. Het wegnemen van onnodige obstakels en het verbeteren van consulaire voorzieningen kunnen voor hen veel betekenen. Nederlanders in het buitenland krijgen vaak te maken met onnodige bureaucratie. De Jonge Democraten willen dat de overheid zich richt op het terugdringen van die bureaucratie, door middel van de digitalisering van administratieve processen. Bij die digitalisering moet de veiligheid en privacy centraal staan. Daarnaast zien de Jonge Democraten het contact met de burger als centrale taak van de overheid. Aangezien het contact tussen Nederlanders in het buitenland en de overheid nog te veel obstakels bevat, dient de overheid hiervoor te zoeken naar innovatieve oplossingen of alternatieven.

De Jonge Democraten hechten veel waarde aan de democratische betrokkenheid van alle Nederlandse staatsburgers. Slechts een klein deel van de Nederlandse stemgerechtigden in het buitenland stemt bij de Nederlandse verkiezingen. Om hier verandering in te brengen, willen de Jonge Democraten verkiezingen ook voor Nederlanders in het buitenland zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk maken, en deze Nederlanders door middel van informatiecampagnes informeren over hun stemgerechtigdheid.

Zelfontplooiing van het individu is een belangrijk speerpunt van de Jonge Democraten. Daarom vinden de Jonge Democraten dat de overheid actief moet werken aan een zo soepel mogelijke overgang tussen de Nederlandse en buitenlandse onderwijssystemen. Daar kan intensivering van Nederlands onderwijs in het buitenland een belangrijke rol bij spelen. Wat betreft de Jonge Democraten moeten Nederlanders in het buitenland daarnaast op termijn gelijke toegang krijgen tot het aanbod van de Nederlandse publieke omroepen.

Gerelateerde pagina's

Word lid!

Vul je gegevens in en word
eenvoudig lid van JD

Meld je aan