Vreemdelingendetentie II

Vreemdelingendetentie II

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Middelburg op 1 en 2 februari 2014

Constaterende dat:

  • Uitgeprocedeerde asielzoekers ter voorbereiding op terugkeer maximaal zes maanden aaneengesloten in vreemdelingendetentie kunnen worden geplaatst;
  • Dit ook geldt voor kwetsbare groepen als jonge kinderen, hoogbejaarden en mensen met fysieke of psychische problemen;
  • Het regime waarin mensen in vreemdelingendetentie worden geplaatst buitenproportioneel strikt is; mensen zitten 16 uur per dag op hun cel, worden regelmatig gevisiteerd en gefouilleerd en hebben zeer beperkte mogelijkheden tot contact met de buitenwereld;

Overwegende dat:

  • Vreemdelingendetentie ervoor dient om mensen ‘bij de hand’ te hebben zodat ze kunnen worden uitgezet;
  • Vreemdelingendetentie geen strafmaatregel is en de mensen waar het om gaat in de regel geen strafbare feiten hebben gepleegd;
  • Organisaties als Amnesty International, kinderombudsman en justitia et pax regelmatig kritiek hebben geuit op het Nederlandse beleid ten aanzien van vreemdelingendetentie;
  • Vreemdelingendetentie in beginsel is bedoeld als ultimum remedium;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten van mening zijn dat mensen in vreemdelingendetentie binnen de instelling zoveel mogelijk vrijheid moeten genieten en de mogelijkheid moeten hebben om aan activiteiten deel te nemen;
  • De Jonge Democraten vinden dat er geen reden is om de mogelijkheden tot contact met de buitenwereld van mensen in vreemdelingendetentie verder te beperken dan strikt noodzakelijk is;
  • De Jonge Democraten vinden dat inbreuken op de persoonlijke privacy zoals visiteren en fouilleren in instellingen voor vreemdelingendetentie zoveel mogelijk geminimaliseerd moet worden.