Sancties Israël

Sancties Israël

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

Constaterende dat:

 • Israël handelt in strijd met het internationaal humanitair recht, namelijk het Vierde
  Haagse Verdrag en de Vierde Conventie van Geneve;
 • Israël op grove wijze de mensenrechten schendt zoals die zijn vastgelegd in de
  Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het IVPBR en het IVESCR;
 • De lucratieve handel van Israël met de Europese Unie grotendeels is gebaseerd op
  een Associatieakkoord;

Overwegende dat:

 • In artikel 90 van de Grondwet staat vermeld dat de regering de ontwikkeling van de
  internationale rechtsorde bevordert;
 • Dat zowel Nederland als de Europese Unie internationaal een leidende rol moet
  spelen in het bevorderen van de mensenrechten, ook in Israël en Palestina, en dat zij
  zich moeten inzetten voor een vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse
  conflict, op basis van het internationaal recht;
 • Mensenrechtenschendingen consequenties dienen te hebben, politiek, diplomatiek
  of anderszins;
 • De Jonge Democraten al voorstander zijn van het (gedeeltelijk) opschorten van het
  Associatieakkoord, indien Israël zich niet gaat houden aan het internationaal recht;
 • Andere economische sancties ook een effectief middel kunnen zijn om Israël te
  bewegen zich aan het internationaal recht te houden;

Spreekt uit dat:

 • Israël met sancties moet worden bewogen om zich aan het internationaal recht te
  houden.

Gerelateerde pagina's