TTIP II

TTIP II

De ALV van de JD, bijeen te Den Haag op 13 en 14 juni 2015,

constaterende dat

  • de Europese Unie al jaren met de Verenigde Staten onderhandelt over een handelsverdrag (TTIP);
  • het niet goed gaat met de Europese economieën en de werkloosheid hoog is;
  • de concurrentiepositie van de Europese Unie op de wereldmarkt niet onaantastbaar is;
  • beide partijen (onnodige) non-tarifaire handelsbelemmeringen hebben;

overwegende dat

  • non-tarifaire handelsbelemmeringen administratieve kosten verhogen en daarmee handel belemmeren;
  • een handelsverdrag kan leiden tot extra werkgelegenheid en economische groei voor beide partijen;
  • een handelsverdrag de concurrentiepositie van beide partijen ten opzichte van andere economische blokken kan versterken;
  • ook onderhandelingen waarbij grote economische belangen gemoeid zijn zo transparant mogelijk gevoerd moeten worden;
  • een verdrag met de Verenigde Staten zou kunnen leiden tot verlaging van in Europa geldende kwaliteitsstandaarden;

spreekt uit dat

  • de Jonge Democraten in beginsel voorstander zijn van een handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, mits de onderhandelingen eerlijk en waar mogelijk transparant verlopen en Europese kwaliteitsstandaarden niet verlaagd zullen worden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Op 15 mei is in Amsterdam een landelijke activiteit over TTIP georganiseerd. Daarbij waren sprekers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) aanwezig. De avond was bedoeld om onze de meningsvorming over dit onderwerp te stimuleren. Het resultaat zijn drie moties (waarvan dit de eerste), waarin de argumenten en factoren die tijdens de activiteit aan bod kwamen zoveel mogelijk zijn meegenomen.
De moties zijn een startpunt om verder te discussiëren. Ze schetsen kaders waarbinnen we onze visie verder uit kunnen werken en na kunnen denken over manieren die vervolgens uit te dragen.

Gerelateerde pagina's