Verblijf op terroristisch gebied

Verblijf op terroristisch gebied

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

Constaterende dat:

 • Het ongewenst is dat Nederlanders naar het buitenland reizen om zich als strijder
  aan te sluiten bij terroristische organisaties;
 • Er voorstellen zijn gedaan om het verblijf in gebied onder controle van
  terroristische organisaties strafbaar te stellen;

Overwegende dat:

 • Fundamentele rechten zoals het vrije recht op vestiging, het recht op familieleven,
  het recht op godsdienst en het recht op informatievergaring gerespecteerd dienen te
  worden bij de bestrijding van uitreizen;
 • Het ongewenst is dat mensen zonder terroristische of anderszins strafwaardige
  intenties vervolgd kunnen worden voor het verblijf in gebied onder controle van
  terroristische organisaties;
 • Er voldoende strafbaarstellingen zijn om uitreizigers die in het buitenland
  terroristische misdrijven plegen of voorbereiden te vervolgen, zoals opgesomd in
  artikel 83 van het Wetboek van Strafrecht;

Spreekt uit dat:

 • Het verblijf in een gebied onder terroristische controle niet apart strafbaar moet
  worden gesteld.