#

Administratief

Administratief

Bij een grote vereniging zoals de Jonge Democraten hoort ook een goede administratieve structuur. Hieronder vind je een aantal praktische zaken terug. Namelijk:

Contributie en Lidmaatschapsvormen

De JD heeft leden van 12 tot en met 30 jaar. De leeftijd wordt gemeten aan het begin van het kalenderjaar. De vereniging kent drie lidmaatschappen:

  • Voor leden van 12 t/m 27 jaar bedraagt de contributie 17,50 per jaar.
  • Voor leden van 12 t/m 27 jaar bestaat de mogelijkheid om lid te worden van tegelijkertijd D66 en de Jonge Democraten tegen een gereduceerd combinatietarief van €27,00 per jaar.
  • Voor leden van 28 t/m 30 jaar bedraagt de contributie €27,00 per jaar.

Betaling van contributie vindt in principe plaats via automatisch incasso.  Deze incasso wordt jaarlijks verzonden. Een lid betaalt, afhankelijk van de maanden die nog resteren tot de volgende jaarlijkse afschrijving naar rato in het kalenderjaar waarin hij of zij lid is geworden. Eenmaal betaalde contributie kan niet worden teruggevorderd. Wanneer een lid op 1 januari 31 jaar is, wordt het lidmaatschap in dat kalenderjaar opgezegd.

Het rekeningnummer voor contributiebetalingen is NL73RABO0151354340 t.n.v. Jonge Democraten te Den Haag. Vermeldt altijd je lidmaatschapsnummer (indien bekend), je naam, adres, en het jaartal waarover je contributie betaalt.

Ledenadministratie

De ledenadminstratie van de Jonge Democraten is uitbesteed aan D66. Je kunt dan ook je ledengegevens aanpassen via MijnD66.nl.
Verder kun je voor adreswijzigingen en vragen over lidmaatschap, contributie, de incasso-procedure en automatische incasso's kun je terecht bij:
E-mail: ledenadmin@jd.nl
Tel: 070-356 6066

Financiën

Heb je vragen over de financiën? Neem dan contact op met de penningmeester via penningmeester@jongedemocraten.nl.

Aanvragen Projectsubsidie

Officiële organen en afdelingen van de JD kunnen voor bepaalde activiteiten projectsubsidie van het LB krijgen. Dit moet met behulp van onderstaande aanvraagformulieren.

Meer informatie over de procedure en deadlines vind je in de documenten hieronder

Declaratieformulieren

In specifieke gevallen kun je als lid recht op declaratie van bepaalde kosten hebben. In deze gevallen heb je vooraf toestemming van het Landelijk Bestuur nodig. Declaratie gaat via één van onderstaande formulieren. Voor vragen, neem contact op met de landelijk penningmeester of raadpleeg het declaratiereglement.

ANBI

De Jonge Democraten zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hier vind je daar meer informatie over.