Woningbouw

Woningbouw

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019,

constaterende dat

  • Er een toenemende druk op de woningmarkt is, waardoor woningen onbetaalbaar dreigen te raken;
  • Het kabinet voor 2030 één miljoen woningen wil laten bouwen en dit aantal de druk op de markt kan verlagen;
  • De VINEX-wijken de laatste golf van woningbouw waren, maar dit vooral op de auto gericht was.

overwegende dat

  • Gemeenten moeite hebben om dit doel te halen door strenge regelgeving voor binnenstedelijke herontwikkeling;
  • Veel ontwikkelaars al watertandend kijken naar bestaande open polders voor nieuwbouw;
  • Dergelijke polders vaak ver van spoor- en tramlijnen liggen en primair met de auto ontsloten worden;
  • De rijksoverheid in het verleden succesvol regie heeft gevoerd over grote woningbouwopgaves, van wederopbouw tot VINEX;
  • De rijksoverheid middelen kan vrijmaken voor (nieuwe) OV-infrastructuur.

spreekt uit dat

  • De rijksoverheid regie neemt en handvatten biedt in de woningbouwopgave van één miljoen woningen, waarbij de nieuwbouw gecentreerd wordt rond (nieuwe) OV-knooppunten.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Deze motie valt in twee delen uiteen; enerzijds de oproep dat de rijksoverheid meer regie neemt in de woningbouwopgave. Maar anderzijds de directe kanttekening daarbij dat men niet in de val van de jaren ’90 moet trappen door hele polders vol te bouwen zonder daarbij aan goed OV te denken. Deze motie roept daarom op om beide tegelijk ter hand te nemen.