Woningbouw

Woningbouw

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019

Constaterende dat:

  • Er een toenemende druk op de woningmarkt is, waardoor woningen onbetaalbaar dreigen te raken;
  • Het kabinet voor 2030 één miljoen woningen wil laten bouwen en dit aantal de druk op de markt kan verlagen;
  • De VINEX-wijken de laatste golf van woningbouw waren, maar dit vooral op de auto gericht was;

Overwegende dat:

  • Gemeenten moeite hebben om dit doel te halen door strenge regelgeving voor binnenstedelijke herontwikkeling;
  • Veel ontwikkelaars al watertandend kijken naar bestaande open polders voor nieuwbouw;
  • Dergelijke polders vaak ver van spoor- en tramlijnen liggen en primair met de auto ontsloten worden;
  • De rijksoverheid in het verleden succesvol regie heeft gevoerd over grote woningbouwopgaves, van wederopbouw tot VINEX;
  • De rijksoverheid middelen kan vrijmaken voor (nieuwe) OV-infrastructuur;

Spreekt uit dat:

  • De rijksoverheid regie neemt en handvatten biedt in de woningbouwopgave van één miljoen woningen, waarbij de nieuwbouw gecentreerd wordt rond (nieuwe) OV-knooppunten.