Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

De ALV van de JD, bijeen in Eindhoven op 4-5 februari 2023

Constaterende dat:

 • De in augustus 2021 aangenomen wet op de vrijwillige ouderbijdrage scholen verplicht kinderen wiens vrijwillige bijdrage niet betaald is toch deel te
  laten nemen aan de activiteiten waar die bijdrage voor bedoeld is;
 • Activiteiten die zonder ouderbijdrage voor scholen niet uitvoerbaar zijn, zoals tweetalig onderwijs of buitenlandse reizen ook onder deze wet vallen;
 • Door het bovengenoemde scholen in de financiële problemen kunnen komen als zij dit soort activiteiten aanbieden;
 • Het bovengenoemde ervoor zorgt dat scholen uit angst voor financiële risico’s minder activiteiten buiten het lesprogramma aanbieden;
 • Stichting Leergeld sinds de inwerkingtreding van de Wet op de vrijwillige ouderbijdrage niet meer bereid is ouders die de bijdrage niet kunnen betalen te hulp te komen;

Overwegende dat:

 •  Het voor de ontwikkeling van leerlingen essentieel is dat een schooldag niet altijd slechts een lesdag is;
 • School voor veel kinderen met een mindere sociaal-economische positie de enige manier is om kennis te maken met bepaalde activiteiten;
 • Het aanbod van activiteiten buiten het lesprogramma op veel scholen al onder druk staat;

Spreekt uit dat:

 • De in augustus 2021 aangenomen wet op de vrijwillige ouderbijdrage zo dient te worden gewijzigd, dat het voor scholen mogelijk wordt om leerlingen wiens ouders de bijdrage voor bijvoorbeeld reizen, taalexamens en TTO niet betalen uit te sluiten van die activiteiten, waarbij er ruimte ontstaat voor scholen om een
  solidariteitsregeling op te zetten voor ouders die de bijdrage niet kunnen betalen.

Gerelateerde pagina's