Urenvergoeding bestuursfuncties

Urenvergoeding bestuursfuncties

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

constaterende dat

  • De animo voor bestuursfuncties en medezeggenschapsfuncties voor studenten sinds de invoering van het leenstelsel is afgenomen
  • Bovenstaande voornamelijk geldt voor studenten uit gezinnen met een lagere sociaal-economische positie omdat zij vaak afhankelijk zijn van een betaalde (bij)baan om rond te kunnen komen;

overwegende dat

  • Een eerlijke urenvergoeding bestuurs- en medezeggenschapswerk aantrekkelijker zal maken, in het bijzonder voor studenten die hier op dit moment om financiële redenen van afzien
  • Studenten in het bijzonder behoefte hebben aan een proportionele vergoeding voor medezeggenschaps- of bestuurswerk vanwege hun gebrek aan (schuldenvrije) inkomsten uit andere bronnen
  • Representatie van studenten met verschillende achtergronden binnen medezeggenschaps- en bestuursfuncties van groot belang is voor het creëren van meer inclusiviteit binnen instellingen en organisaties
  • Bestuurs- en medezeggenschapswerk een geweldige kans is om relevante (werk)ervaring op te doen en je in te zetten voor de gemeenschap
  • Kansengelijkheid een belangrijk speerpunt is van de JD
  • De JD al een manifest van de Nationale Jeugdraad (NJR) heeft ondertekend met de wens bestuurswerk gericht op jongeren in het algemeen toegankelijker te maken;

spreekt uit dat

  • Er een eerlijke urenvergoeding moet komen voor medezeggenschaps- en bestuursfuncties waarvoor studenten de voornaamste doelgroep zijn en welke verbonden zijn aan (deels) door de overheid gefinancierde instellingen en organisaties.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's