Urenvergoeding bestuursfuncties

Urenvergoeding bestuursfuncties

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

Constaterende dat:

  • De animo voor bestuursfuncties en medezeggenschapsfuncties voor studenten sinds de invoering van het leenstelsel is afgenomen
  • Bovenstaande voornamelijk geldt voor studenten uit gezinnen met een lagere sociaal-economische positie omdat zij vaak afhankelijk zijn van een betaalde (bij)baan om rond te kunnen komen;

Overwegende dat:

  • Een eerlijke urenvergoeding bestuurs- en medezeggenschapswerk aantrekkelijker zal maken, in het bijzonder voor studenten die hier op dit moment om financiële redenen van afzien
  • Studenten in het bijzonder behoefte hebben aan een proportionele vergoeding voor medezeggenschaps- of bestuurswerk vanwege hun gebrek aan (schuldenvrije) inkomsten uit andere bronnen
  • Representatie van studenten met verschillende achtergronden binnen medezeggenschaps- en bestuursfuncties van groot belang is voor het creëren van meer inclusiviteit binnen instellingen en organisaties
  • Bestuurs- en medezeggenschapswerk een geweldige kans is om relevante (werk)ervaring op te doen en je in te zetten voor de gemeenschap
  • Kansengelijkheid een belangrijk speerpunt is van de JD
  • De JD al een manifest van de Nationale Jeugdraad (NJR) heeft ondertekend met de wens bestuurswerk gericht op jongeren in het algemeen toegankelijker te maken;

Spreekt uit dat:

  • Er een eerlijke urenvergoeding moet komen voor medezeggenschaps- en bestuursfuncties waarvoor studenten de voornaamste doelgroep zijn en welke verbonden zijn aan (deels) door de overheid gefinancierde instellingen en organisaties.