Subsidies fossiele brandstoffen

Subsidies fossiele brandstoffen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

  • Er uitzonderingen en ontheffingen bestaan voor grote industriële spelers om hun concurrentiepositie te beschermen;
  • Het IMF berekende in 2015 dat de staat jaarlijks 10 miljard subsidieert op fossiel energiegebruik doordat de kosten niet volledig in consumentenprijzen worden doorberekend;
  • Dit gaat om post-tax subsidies wat inhoudt dat de energieprijzen lager worden gehouden dan de kosten voor het leveren van energie, plus een vergoeding voor schade aan het milieu en leefomgeving;
  • Ter vergelijking: tussen 2009 en 2013 is er jaarlijks ca. 0,7 miljard aan de SDE+ regeling uitgegeven;
  • Er kan worden opgemaakt dat er een te ongelijk speelveld bestaat voor duurzame energie;

overwegende dat

  • Het onverantwoord is dat er nog steeds een ongelijk speelveld bestaat voor duurzame energie;
  • Een veel gunstiger speelveld voor duurzame energie wenselijk is dan voor ‘fossiel’;
  • Gezien de grote urgentie van klimaatverandering hier zo snel mogelijk verandering in dient te komen;

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten van mening zijn dat het zeer onwenselijk is dat bestaande wetgeving een ongelijk speelveld creëert voor duurzame energie initiatieven ten gunste van ‘fossiel’. Bestaande wetgeving dient daarom zo snel mogelijk te worden gewijzigd ten gunste van het faciliteren en stimuleren van duurzame energie.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Duurzaamheid zou hét uitgangspunt moeten worden voor het Nederlandse bedrijfsleven om hun concurrentiepositie te versterken. In plaats van dat het als een bedreiging zou worden gezien, zouden alle bedrijven duurzaamheid moeten omarmen als een grote economische kans. Bepaalde wetgeving dient versneld te worden aangepast om dit te stimuleren. Bedrijven dienen de gewenste verduurzaming wel binnen een (technisch) realistisch tijdspad te kunnen realiseren, opdat hun concurrentiepositie kan worden blijven gehandhaafd.