Nazorg ex-sekswerkers

Nazorg ex-sekswerkers

e ALV der Jonge Democraten, bijeen te Arnhem op 14 en 15 juni 2014,

constaterende dat

  • Ex-sekswerkers die onder gedwongen omstandigheden hebben geprostitueerd, vaak kampen met ernstige psychische problemen;

overwegende dat

  • Ex-sekswerkers die de prostitutie in zijn gedwongen, vaak niet over de middelen beschikken om zelfstandig te herintegreren in onze samenleving;
  • Ex-sekswerkers vaak over een andere nationaliteit beschikken en de Nederlandse taal niet spreken;
  • Het essentieel is dat ex-sekswerkers de gelegenheid krijgen om hun leven te herpakken;
  • Zij gelijke kansen moeten krijgen om te participeren in de samenleving in een vrije en veilige context;

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten van mening zijn dat ex-sekswerkers intensieve begeleiding kunnen ontvangen die gesubsidieerd en gefaciliteerd wordt door de overheid;
  • Er concrete afspraken gemaakt moeten worden op Europees niveau over de terugkeer van ex-sekswerkers naar hun lang van herkomst ten behoeve van de goede opvang;

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Ten behoeve van het participatieproces is het noodzakelijk dat sekswerkers de juiste ondersteuning ontvangen. In de praktijk blijkt dat sekswerkers vaak terugvallen in hun oude patroon, omdat zij niet gesteund worden door hun omgeving of niet worden begrepen. Ze zijn hierdoor een makkelijke prooi voor het criminele circuit;

Gerelateerde pagina's