Natuurgebieden met elkaar verbinden door corridors

Natuurgebieden met elkaar verbinden door corridors

De ALV van de JD, bijeen in Amsterdam op 27-28 januari 2024 

Constaterende dat:

 • Het in Nederland vaak lastig is om ruimte te vinden voor alle dingen die we willen, zoals natuur, landbouw en woningbouw;
 • Het inrichten van gebieden in de praktijk planning vereist en maatwerk is;
 • Natuurgebieden vaak een zodanig beperkt oppervlak hebben dat menselijk ingrijpen soms
  nodig is;
 • Delen van de publieke opinie vaak sterk gekant zijn tegen dergelijk ingrijpen zoals blijkt uit het verzet tegen afschot in de Oostvaardersplassen;
 • De wolf terug is in Nederland.

Overwegende dat:

 • Het in een vol land als Nederland belangrijk is om voldoende natuur in stand te houden;
 • Het wenselijk is dat het toewijzen van ruimte hiervoor zoveel mogelijk integraal gebeurt met zaken als landbouw, industrie en woningbouw;
 • Ecoducten een bewezen methode zijn om natuurgebieden met elkaar te verbinden.

Spreekt uit dat:

 • Het wenselijk is dat het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een onderzoek laat uitvoeren naar de mogelijkheden om bestaande natuurgebieden door middel van corridors met elkaar te verbinden;
 • Het wenselijk is dat dergelijke corridors in de toekomst worden gepland wanneer nieuwe natuurgebieden worden toegewezen.