Investeringen onderwijs

Investeringen onderwijs

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019,

constaterende dat

  • Zowel de beloofde voorinvesteringen als het uiteindelijke bedrag dat vrij zou komen om te investeren in het hoger onderwijs door invoering van het sociaal leenstelsel flink lager uitvalt dan de beloofde 800 miljoen tot 1 miljard euro.

overwegende dat

  • De overheid betrouwbaar moet zijn;
  • De kwaliteit van het onderwijs van cruciaal belang is voor het individu en samenleving als geheel;
  • Studenten hun kant van de deal nakomen en zowel collegegeld betalen als geen basisbeurs meer ontvangen.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten van mening zijn dat de overheid op termijn hoe dan ook minimaal de beloofde 800 miljoen euro op jaarbasis moet investeren in het hoger onderwijs.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Dat er meer geld moest komen voor het hoger onderwijs was iedereen het er toen de discussie over het al dan niet invoeren van het sociaal leenstelsel er was over eens. Veel JD’ers stemden toen in met de beloftes die destijds in het plan zijn gedaan, wetende dat er ook financiële gevolgen aan kleven voor studenten. Maar dan moet de overheid die beloftes wel nakomen. Dat dit niet gebeurt, nu zelfs onder een D66 minister niet, is op zijn zachtst gezegd oneerlijk naar studenten.

Gerelateerde pagina's