GMO’s

GMO’s

De ALV van de JD, bijeen te Alkmaar op 18 en 19 juni 2016

Constaterende dat:

 • Nederland streeft naar een sterke kenniseconomie, waarvan de
  agrarische sector een belangrijk onderdeel is;
 • Wetenschappelijk onderzoek op dit gebied heeft aangetoond dat er
  weinig technologische hindernissen zijn om gewassen op een
  verantwoorde manier genetisch te modificeren;
 • Genetische modificatie qua precisie en qua mogelijkheden superieur is
  aan klassieke genetische diversifiëring;
 • Er vanuit de Europese Unie zeer strikte en wollige regelgeving bestaat
  betreffende de toepassing van GMOs, met enige beperkte vrijheid voor
  rijksoverheden om hun eigen koers te bepalen;

Overwegende dat:

 • Er een continue behoefte bestaat tot het ontwikkelen van een
  duurzamere, efficiëntere landbouw;
 • Genetische modificatie er voor kan zorgen dat gewassen minder druk
  uitoefenen op het milieu, hogere opbrengsten genereren, en een hogere
  voedingswaarde hebben;
 • Genetische modificatie specialistische kennis vraagt die Nederlandse
  bedrijven en onderzoeksinstellingen bezitten danwel ontwikkelen;
 • Genetische modificatie een efficiënte techniek is om de eigenschappen
  van gewassen aan te passen;

Spreekt uit dat:

 • De JD ervoor pleit dat binnen Nederland het gebruik van genetisch
  gemodificeerde organismen binnen de agri en food-sector gewaarborgd
  blijft;
 • Binnen Europees verband dient men te streven naar een soepeler
  en eenduidiger wet- en regelgeving waarbinnen de potenties van GMOs
  op duurzaamheidsgebied eenvoudiger kunnen worden benut, maar
  waarbinnen veiligheid en ecologisch verantwoord gebruik centraal
  blijven staan.

Gerelateerde pagina's

Deze pagina heeft geen gerelateerde pagina's