GMO’s

GMO’s

De ALV van de JD, bijeen te Alkmaar op 18 en 19 juni 2016

constaterende dat

 • Nederland streeft naar een sterke kenniseconomie, waarvan de
  agrarische sector een belangrijk onderdeel is;
 • Wetenschappelijk onderzoek op dit gebied heeft aangetoond dat er
  weinig technologische hindernissen zijn om gewassen op een
  verantwoorde manier genetisch te modificeren;
 • Genetische modificatie qua precisie en qua mogelijkheden superieur is
  aan klassieke genetische diversifiëring;
 • Er vanuit de Europese Unie zeer strikte en wollige regelgeving bestaat
  betreffende de toepassing van GMOs, met enige beperkte vrijheid voor
  rijksoverheden om hun eigen koers te bepalen.

overwegende dat

 • Er een continue behoefte bestaat tot het ontwikkelen van een
  duurzamere, efficiëntere landbouw;
 • Genetische modificatie er voor kan zorgen dat gewassen minder druk
  uitoefenen op het milieu, hogere opbrengsten genereren, en een hogere
  voedingswaarde hebben;
 • Genetische modificatie specialistische kennis vraagt die Nederlandse
  bedrijven en onderzoeksinstellingen bezitten danwel ontwikkelen;
 • Genetische modificatie een efficiënte techniek is om de eigenschappen
  van gewassen aan te passen.

spreekt uit dat

 • De JD ervoor pleit dat binnen Nederland het gebruik van genetisch
  gemodificeerde organismen binnen de agri en food-sector gewaarborgd
  blijft. Binnen Europees verband dient men te streven naar een soepeler
  en eenduidiger wet- en regelgeving waarbinnen de potenties van GMOs
  op duurzaamheidsgebied eenvoudiger kunnen worden benut, maar
  waarbinnen veiligheid en ecologisch verantwoord gebruik centraal
  blijven staan.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Uitgebreid onderzoek heeft vastgesteld dat de veiligheid van GMOs
gelijk is aan die van ‘klassiek gediversifieerde organismen’. Met moderne
modificatietechnieken kan men echter sneller, preciezer en
verregaander aanpassingen maken; aanpassingen die kansen bieden
voor een duurzamere, efficiëntere landbouw. GMOs vormen een
belangrijke stap richting een duurzame economie, voor de EU (die
wereldwijd achterloopt op dit gebied) in zijn geheel en voor het
agriculturele kenniscentrum Nederland in het bijzonder. Laten we ons
uitspreken richting een vooruitstrevender GMO-beleid waarbinnen het
verantwoord toepassen van genetische modificatie versoepeld wordt,
maar waarbinnen veiligheid en ecologisch verantwoord gebruik centraal
blijven staan.