Transformatie kantoorpanden in woningen

Transformatie kantoorpanden in woningen

De ALV van de JD, bijeen te Utrecht op 5 september 2020

Constaterende dat:

 • Er een tekort is van ruim 300,000 woningen (Rijksoverheid, 2020);
 • Vanwege de stikstofcrisis er in ieder geval tot 2024 op jaarbasis veertig procent minder huizen gebouwd kunnen worden dan gepland (NOS, 2019);
 • In Nederland ruim zes procent van kantoorpanden leeg staat, waarvan 71 procent langer dan een jaar.(CBS, 2019);
 • Organisaties aangeven ook na de coronacrisis niet terug gaan naar de oude kantoorsituatie;
 • Organisaties aangeven in de toekomst minder kantoorruimte nodig te hebben;
 • Organisaties met succes panden met een ander bestemmingsplan hebben kunnen ombouwen tot betaalbare woningen;
 • Wijziging van het bestemmingsplan op basis van de huidige wetten slechts van tijdelijke aard kan zijn;
 • In de Omgevingswet bestemmingsplannen overgaan in omgevingsplannen, waardoor het makkelijker wordt af te wijken van geldende regels;

Overwegende dat:

 • Het voor starters, studenten, jongeren, en statushouders erg moeilijk is om een betaalbare woning te vinden;
 • De effecten van de stikstofproblematiek op de de bouw niet snel opgelost zullen zijn;
 • Er alleen maar meer kantoorpanden permanent (gedeeltelijk) leeg zullen komen te staan;
 • Gemeenten en organisaties al met succes kantoorpanden hebben kunnen ombouwen tot betaalbare woningen;
 • De Omgevingswet op zijn vroegst pas in 2022 in werking treedt;

Spreekt uit dat

 • De (lokale) overheid transformatie van kantoorpanden moet stimuleren door middel van het versimpelen van procedures, het mogelijk maken van permanente transformatie, het communiceren over financiële baten, en het inventariseren van wenselijke locaties.