Subsidieregeling tolken

Subsidieregeling tolken

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

Constaterende dat:

  • De regering in 2012 de Landelijke subsidieregeling tolk- en vertaaldiensten in de gezondheidszorg heeft afgeschaft;
  • De GGZ-instellingen sinds 2012 steeds vaker weigeren om anderstaligen te behandelen, omdat zij de kosten voor een tolk niet kunnen opbrengen;
  • In Nederland bijna 2,5 miljoen mensen wonen van wie Nederlands niet de moedertaal is. Onder hen zijn er veel patiënten met wie zorgverleners niet of gebrekkig kunnen communiceren, waardoor ze vaak minder goede zorg krijgen;
  • Er een plan klaarligt voor een kwaliteitsnorm over tolkgebruik bij anderstaligen in de zorg, wat inhoudt dat zorgverleners leren inschatten in welke situaties een tolk nodig is;

Overwegende dat:

  • Veel belangrijke partijen in de zorg het punt ondersteunen dat de kwaliteitsstandaard Taalbarrières verder moet gaan ontwikkelen;
  • Volgens experts professionele tolken de kwaliteit van en toegang tot zorg verbeteren voor mensen wiens moedertaal niet Nederlands is;
  • Recht op zorg één van de universele mensen rechten is;
  • Het financieel voordelig is dat huisarts en patiënt elkaar direct goed begrijpen;

Spreekt uit dat:

  • De kosten voor het inzetten van een professionele tolk weer vergoed moeten worden door de overheid, als de zorgverlener de inschatting maakt dat er sprake is van een taalbarrière.