Rechtsbijstand asielzoekers

Rechtsbijstand asielzoekers

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Middelburg op 1 en 2 februari 2014,

constaterende dat

  • De regering (Kabinet Rutte II) flink heeft bezuinigd op de vergoeding voor advocaten die rechtsbijstand verlenen aan asielzoekers;
  • De regering voornemens is verder te bezuinigen op rechtsbijstand voor asielzoekers;
  • Door deze bezuinigingen het verlenen van rechtsbijstand in asielprocedures voor advocaten nauwelijks meer kostendekkend is;
  • Hierdoor de kwaliteit van de rechtsbijstand aan asielzoekers ernstig onder druk komt te staan;

overwegende dat

  • Asielzoekers zich in een kwetsbare positie bevinden, met vaak weinig tot geen financiële middelen en hierdoor zijn aangewezen op rechtsbijstand;
  • Hun toekomst in grote mate afhankelijk is van degeiljke juridische hulp;
  • Het beperken van kwetsbare in hun toegang tot het recht niet strookt met de Nederlandse rechtstaat;

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten vinden dat de bezuinigingen op rechtsbijstand voor asielzoekers terug dient te worden gedraaid en er af moet worden gezien van bezuinigingen in de toekomst;

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De Nederlandse vreemdelingenrechtadvocaten lijken het slachtoffer te worden van hun eigen, zorgvuldige werk en de rechtspositie van asielzoekers wordt en passant flink aangetast. Uit humanitair oogpunt hebben overheid, advocatuur en rechtelijke macht er naar gestreefd om de asielprocedure sneller te laten verlopen. Als gevolg wordt meer dan 80% van de rechtszaken met betrekking tot een asielprocedure zonder zitting afgedaan. Volgens de Nederlandse Orde van Advocaten leidt dit geenszins tot minder werk voor advocaten; enkel de procedure is efficiënter geworden doordat hij meer op papier plaatsvindt en minder in de rechtszaal. Toch is dit voor staatssecretaris Teeven reden om de toelage voor aken die zonder zitting worden afgedaan met 75% te verminderen tot 209,70 euro. Deze bezuiniging is per 1 oktober jongstleden doorgevoerd. Hier bovenop is Fred Teeven van plan om ook de toelage voor tweede en verdere asielaanvragen vast te stellen op 209,70 euro, ook indien dit op basis van nieuwe feiten en omstandigheden is. Advocaten hebben al aangegeven voor dit bedrag geen rechtsbijstand te kunnen verlenen in een tweede of verdere procedure. Het gevolg: de asielzoeker is de pisang.

Gerelateerde pagina's