Publieke investeringen

Publieke investeringen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

 • De huidige duurzaamheidsmaatregelen zullen de temperatuurstijging doelstellingen van het streven naar 1.5, tot maximaal 2 graden uit het geratificeerde Klimaatakkoord van Parijs niet kunnen voorkomen;
  De urgentie voor groene investeringen torenhoog is;
  Er nu geen nationale publieke investeringsbank meer bestaat in Nederland in tegenstelling tot de meeste andere Europese landen;
  Private investeringen in Nederland achterblijven in vergelijking met andere EU-landen;
  Er genoeg groene investeringsprojecten voor handen zijn, maar deze worden vaak niet bereikt door grote investeerders.

overwegende dat

 • Nederland een sterke vervlechting kent met fossiele energiestructuren waardoor de energietransitie een extra grote uitdaging vormt;
  Er sterke instituties en een politieke commitment nodig zijn voor een stabiel investeringsklimaat;
  Het Klimaatakkoord van Parijs langjarige duidelijkheid over koers en ambities heeft vastgelegd;
  Er significante aanvullende investeringen nodig zijn om tegemoet te komen aan de lange termijnambities van het klimaatbeleid;
  Een investeringsbank de energietransitie kan versnellen door bundeling van projecten en risico’s, alsook het bijeenbrengen van expertise en actieve begeleiding.

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten van mening zijn dat een nationale publieke investeringsbank of investeringsinstelling een belangrijke institutionele opwaardering kan zijn van bestaande publieke financieringsarrangementen. Deze zal gericht moeten zijn op de verduurzaming van de Nederlandse economie.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Een publieke investeringsbank kan zekerheid en commitment bieden vanuit de overheid. Het zal daarmee primair een middel om kapitaal uit de markt te halen moeten worden, en secundair een middel om vanuit de overheid zelf kapitaal te verschaffen. Op dit moment zijn er voldoende groene investeringsprojecten in Nederland, maar deze zijn afzonderlijk vaak te kleinschalig voor grote investeerders. Een publieke investeringsbank kan hierin maatwerk bieden, risicoverlagingen door bundeling en schaal, en het zekerstellen van rendementen. De bank zou betrokkenheid, regie en expertise kunnen bieden voor grote investeerders, en bovendien aansluiting kunnen vinden met beschikbare budgetten van het EFSI.

Gerelateerde pagina's