Numerus fixus

Numerus fixus

De ALV van de JD, bijeen in Eindhoven op 4-5 februari 2023

constaterende dat:

 • Het aantal wo-studenten fors gegroeid is de afgelopen jaren;
 • De bekostiging vanuit de overheid niet evenredig gegroeid is;
 • Er op korte en middellange termijn onvoldoende financiële middelen zijn binnen de rijksbegroting om deze scheefgegroeide bekostiging achteraf recht te trekken;
 • De groei in studentenaantallen voor een substantieel deel toe te schrijven is aan de toename van het aantal internationale studenten;
 • Instellingen zelf aangeven te weinig instrumenten te hebben om de instroom te kunnen reguleren;

Overwegende dat:

 • De overheid een taak heeft om de arbeidsmarkt zodanig te reguleren dat de personeelsvraag enigszins in lijn is met het personeelsaanbod;
 • Het voorgaande impliceert dat de overheid een taak heeft de studentenaantallen te reguleren;
 • Er bij sommige studies een dusdanig hoge instroom is dat de onderwijskwaliteit onder druk komt te staan;
 • Er bij sommige studies veel meer studenten afstuderen dan dat er vraag naar is vanuit de markt;
 • Er bij andere studies juist grote tekorten zijn in vergelijking met de vraag;
 • De toegang tot het verscheidene studies onder druk staat voor Nederlandstalige studenten door de hoge studentenaantallen;
 • Internationalisering ook problematische gevallen oplevert qua woonbeschikbaarheid;

Spreekt uit dat:

 • Onderwijsinstellingen (mbo, hbo en wo) meer juridisch toelaatbare instrumenten moeten krijgen om een numerus fixus in te stellen voor studies waarbij de studentenaantallen niet meer in lijn zijn met de vraag.