Diversiteit en inclusie in het onderwijs

Diversiteit en inclusie in het onderwijs

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

Constaterende dat:

  • In 2012 aandacht voor diversiteit in de kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs is opgenomen;
  • Onderzoek laat zien dat niet alle middelbare scholen in Nederland in het reguliere curriculum aandacht besteden aan diversiteit;
  • Het onderwerp inclusie op dit moment onvoldoende duidelijk in de kerndoelen is opgenomen;

Overwegende dat:

  • Aandacht voor diversiteit én inclusie onderlinge tolerantie kan vergroten en mogelijke (on)bewuste vooroordelen kan wegnemen;
  • Leerlingen veel last kunnen hebben van deze (on)bewuste vooroordelen, doordat zij worden geconfronteerd met uitsluiting en discriminatie;
  • Alle leerlingen gebaat zijn bij aandacht voor diversiteit en inclusie in het reguliere curriculum;

Spreekt uit dat:

  • De kerndoelen voor middelbare scholen met betrekking tot diversiteit en inclusie worden aangescherpt, er ter zake een actief beleid wordt gevoerd en het gesprek met de onderwijssector wordt aangegaan over de wijze waarop deze aangescherpte kerndoelen in de praktijk kunnen worden geëffectueerd.