Dierenethiek: bioindustrie

Dierenethiek: bioindustrie

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

Constaterende dat:

 • De JD in de afgelopen jaren enkele moties over dierenwelzijn heeft aangenomen;
 • Geen van deze moties volledig uiteen zet welke rechten de JD aan dieren toekent;
 • De EU richtlijn voor dierenwelzijn uitgaat van vijf vrijheden van dieren: vrij van honger en dorst; vrij van ongemak; vrij van pijn, verwonding en ziekte; vrij om normaal gedrag te vertonen; vrij van angst en leed;
 • Dieren in de bio industrie dieren zijn die worden gehouden voor het maken van dierlijke producten;

Overwegende dat:

 • De waarde die wordt toegekend aan dieren lijkt te variëren tussen een aantal hoofdgroepen dieren;
 • Dieren gevoelswezens zijn die leed ervaren;
 • De bio industrie van groot belang is voor onze economie met producten zoals vlees, zuivel, bont en leer;
 • Het wenselijk is om een algemene visie over dierenethiek op te stellen;

Spreekt uit dat:

 • Dieren niet gehouden mogen worden voor het maken van producten waarvoor zij geslacht moeten worden (zoals vlees);
 • Dieren wel gehouden mogen worden voor productie van andere dierlijke producten;
 • Dierhouders moeten waarborgen dat aan de Europese richtlijn voldaan wordt.

Gerelateerde pagina's