De loonkloof

De loonkloof

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

Constaterende dat:

  • Onderzoek aantoont dat mannen en vrouwen in Nederland nog altijd niet hetzelfde loon voor hetzelfde werk krijgen;
  • In andere Europese landen, zoals bijvoorbeeld IJsland en Finland, de loonkloof tussen mannen en vrouwen kleiner is;
  • In deze landen meer effectieve wetgeving geïmplementeerd is om de loonkloof tussen mannen en vrouwen weg te nemen;

Overwegende dat:

  • Het recht op gelijke behandeling is vastgelegd in 1 van de Grondwet, artikel 14 EVRM en diverse gelijkebehandelingswetten, waaronder de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen;
  • De Nederlandse staat op basis van internationale verdragen als het EVRM en IVBPR de verplichting heeft om gelijke behandeling te bevorderen;
  • Het wenselijk is dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen verder wordt verkleind en uiteindelijk ook wordt weggenomen;

Spreekt uit dat:

  • Onderzoek gedaan wordt naar de relevante wetgeving van andere Europese landen en uiterlijk in 2025 nieuwe wetgeving in werking kan treden in Nederland, waarmee de loonkloof tussen mannen en vrouwen verder kan worden verkleind en uiteindelijk kan worden weggenomen.