Bonussen

Bonussen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

  • Naar aanleiding van de Brexit veel financiële instellingen overwegen of reeds besloten hebben te vertrekken uit Londen;
  • De afgelopen periode veelvuldig in het nieuws is geweest dat veel van deze instellingen zich niet wensen te vestigen in Nederland vanwege het lage bonusplafond;
  • Deze regeling een zeer negatieve impact heeft op ons vestigingsklimaat en Nederland hierdoor veel werkgelegenheid misloopt.

overwegende dat

  • Een variabele bonus een normale vorm van inkomen uit arbeid is;
  • Het juist erg wenselijk is dat in de financiële sector – een aanzienlijk deel van – de beloning gekoppeld is aan de prestaties van een werknemer;
  • Een laag bonusplafond kan leiden tot hogere vaste salarissen;
  • Het aanhouden van een extra laag bonusplafond geen effect heeft op internationaal niveau wanneer deze instellingen besluiten naar het buitenland te vertrekken.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten van mening zijn dat het striktere bonusplafond dat Nederland hanteert voor banken afgeschaft dient te worden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

In Europees verband is afgesproken dat werknemers bij een bank
maximaal 100% van het vaste salaris als bonus uitgekeerd mogen krijgen.
In Nederland is er voor gekozen om een lager bonusplafond te implementeren, waarbij de bonus maximaal 20% van het vaste jaarsalaris is. Dit maakt het voor grote gedeelten van de financiële sector onmogelijk om op een goede manier werknemers te belonen. Tijdens de financiële crisis is zichtbaar geworden wat voor desastreuze gevolgen perverse prikkels kunnen hebben. Voor bedrijven is het daarom belangrijk om na te denken of regelingen wel correct gekoppeld zijn aan de lange termijn. Een politiek opgelegd bonusplafond maakt dit onmogelijk en schaadt enkel onze concurrentiepositie.

Gerelateerde pagina's