Belediging

Belediging

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Arnhem op 14 en 15 juni 2014,

constaterende dat

  • Art. 266 Wetboek van Strafrecht eenvoudige belediging strafbaar stelt als misdrijf en zelfs een gevangenisstraf kan worden opgelegd;
  • Bij een veroordeling de veroordeelde met een strafblad wordt geconfronteerd;
  • Er ook al wetsbepalingen met betrekking tot smaad en laster zijn om de goede naam van medeburgers te beschermen;

overwegende dat

  • Het erg vergaand is om eenvoudige belediging als misdrijf te zien;
  • Een strafblad en bedreiging met gevangenisstraf buiten proportie zijn;
  • Er ook minder vergaande middelen zijn om de goede naam van de medeburgers te beschermen;

spreekt uit dat

  • Eenvoudige belediging niet meer als misdrijf maar alleen als overtreding strafbaar gesteld mag worden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

In principe gaat het hierbij om een strijdpunt tussen de vrije meningsuiting enerzijds en de bescherming van (de goede naam) van het individu anderzijds. Erkennende dat er vreselijke dingen geuit kunnen worden, blijft overeind staan dat de consequenties bij een eventuele veroordeling wel zeer vergaand kunnen zijn. De indieners zijn daarom de mening toegedaan dat belediging daarom geen plaats verdient als misdrijf in het Wetboek van Strafrecht.

Gerelateerde pagina's