#

Ruimte & Mobiliteit

Ruimte & Mobiliteit

Ruimte en leefomgeving

Nederland is te klein om de leefomgeving van haar inwoners op zijn beloop te laten. De vele belangen, wensen en eisen die wij hebben over hoe onze omgeving eruit moet zien pleit voor een ruimtelijke ordening met centrale kaders. Voor de Jonge Democraten is een centrale top-downplanning niet het antwoord op alle vragen, maar soms op landelijke thema’s wel nodig. Opgaven als de energietransitie, trek naar de steden, klimaatverandering en demografische verandering zijn landelijke opgaven die lokaal maatwerk vergen.

Centrale kaders uitzetten waar het moet, maar ruimte geven voor lokaal initiatief waar het kan. Dit past goed binnen de sociaalliberale gedachte: een omgeving creëren waarin ieder mens de kans heeft om vrij te zijn en het individu vervolgens de ruimte geven om deze vrijheid te benutten. Daarnaast vinden de Jonge Democraten dat op enkele cruciale thema’s in Nederland waar de tekentafel geen antwoord op heeft meer creativiteit betracht mag worden. Grensoverschrijdende planning kan daarbij uitkomst bieden.

Mobiliteit

Nederland is een dichtbevolkt land. Dit brengt grote uitdagingen ten aanzien van mobiliteit met zich mee. De Jonge Democraten staan voor een duurzame en innovatieve benadering van dit thema. Mensen moeten elkaar kunnen bereiken en mobiliteit is daar het uitvloeisel van. De wereld van innovatie in mobiliteit gaat een grote toekomst tegemoet. De Jonge Democraten willen dat Nederland op dit gebied bij de meest innovatieve en vooruitstrevende landen gaat horen. Dit kan door voorop te lopen bij vergroening van het mobiliteitssysteem, in te zetten op efficiënte mobiliteit en het gebruik van innovatieve methoden om een goede mobiliteit voor elke Nederlander te waarborgen. In een welvarend land als Nederland moet bereikbaarheid voor iedereen een vanzelfsprekendheid zijn.

In ons Politiek Programma kun je meer lezen over dit thema in het hoofdstuk Ruimte en Mobiliteit.
Sluit je aan bij de werkgroep Ruimte & Mobiliteit om over dit thema mee te praten.