#

Duurzaamheid & Leefomgeving

Duurzaamheid & Leefomgeving

Landbouw en voedsel

Nederlandse boeren voorzien in grote mate in het voedsel van omringende landen en van Nederland zelf. De Jonge Democraten zijn daar trots op. De Jonge Democraten zijn van mening dat de eisen voor productie en kwaliteit zoals deze in Nederland gelden ook moeten gelden voor uit Nederland afkomstige producten die bestemd zijn voor de export. Omdat veel van deze producten in Europa verhandeld worden vinden de Jonge Democraten het een goede zaak dat er op Europees niveau richtlijnen zijn om de kwaliteit en voedselveiligheid te garanderen. De Jonge Democraten vinden het van groot belang dat het voor consumenten mogelijk is te weten wat zij eten, waar het eten vandaan komt en hoe de voeding tot hen is gekomen.

De Jonge Democraten stellen vragen bij de haalbaarheid om de gehele landbouwsector biologisch in te richten. Hoewel de term biologisch duurzaamheid impliceert hoeft dit niet altijd zo te zijn. De biologische landbouw is meestal milieuvriendelijker, maar niet altijd. Wel zien de Jonge Democraten voor deze sector een bijzondere voortrekkersrol, omdat zij dierenwelzijn en de natuur nadrukkelijk onder de aandacht brengen.

Milieu en energie

Het is algemeen bekend dat de opwarming van de aarde consequenties heeft voor het mondiale klimaat en voor onze omgeving. Negatieve ontwikkelingen, zoals zeespiegelstijging, grote temperatuurstijgingen en de sterk toenemende bevolkingsgroei zorgen ervoor dat het noodzakelijk is om maatregelen te nemen die de uitstoot van schadelijke broeikasgassen aanzienlijk terugdringen. Alleen verstrekkende preventieve maatregelen op korte termijn kunnen onherstelbaar verlies van veel intrinsiek en economisch waardevolle ecosysteemfuncties beperken. De Nederlandse energievoorziening zal daarom voor 2030 volledig duurzaam moeten zijn. Dit kan volgens de JD worden bereikt door allereerst energiebesparing te stimuleren en daarnaast de vervuilers te belasten.

De JD vind dat alle materiaalcycli gesloten moeten worden. In de industrie moet intersectoraal materiaalbeheer er voor zorgen dat grondstoffen zo lang mogelijk de status van materiaal behouden alvorens zij worden afgedaan als afval. In het huishoudelijk gebruik van materiaal moet er worden gestreefd naar meer geschieden inzameling van afval. Statiegeld moet worden uitgebreid naar een heffing op blikverpakking en plastic flessen van alle formaten. Om de markt goed haar werk te kunnen laten doen is een wettelijk kader nodig voor de prioriteit in afvalverwerking.

In ons Politiek Programma kun je meer lezen over dit thema in het hoofdstuk Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur.
Bij de werkgroep Duurzaamheid kun je meedenken over dit onderwerp.