#

Democratie & Rechtstaat

Democratie & Rechtstaat

Democratische vernieuwing

Democratie is de manier waarop we onze samenleving vormgeven: samen. We kiezen onze leiders niet om voor ons beslissingen te maken, maar om de keuzes die wij samen maken efficiënt vorm te geven. Gezond wantrouwen jegens deze leiders is gewenst. In ons democratisch systeem bouwen wij zekerheden in om machtsmisbruik of het centreren van macht te voorkomen. Een scherpe scheiding der machten, een sterke, onafhankelijke journalistiek en directe burgerinspraak door referenda en verkiezingen voor bestuurders zijn noodzakelijk. Transparantie van het openbaar bestuur speelt hierin een centrale rol, aangezien dit een basisvoorwaarde voor controle van de macht is. Democratie kan niet bestaan zonder individuele politieke ontplooiing. Mensen dienen een kritische mening te vormen, het debat aan te gaan en naar elkaar te luisteren en zich tolerant naar de mening van een ander op te kunnen opstellen. Een democratische cultuur is namelijk de ruggengraat van een vitale democratie. Wij geloven in een samenleving waarin wordt gestreefd naar consensus en geen genoegen wordt genomen met het dictaat van de meerderheid.

Justitie

Wetten en andere regels spelen een belangrijke rol bij het garanderen van onze persoonlijke vrijheden en het bestrijden van criminaliteit. De Jonge Democraten verkiezen hierbij preventie boven repressie. Harder straffen leidt niet per se tot minder criminaliteit en goede begeleiding van kwetsbare groepen kan voorkomen dat deze afglijden naar een crimineel milieu.

Een goed voorbeeld hiervoor is het standpunt van de Jonge Democraten t.a.v. het drugsbeleid in Nederland. Het voeren van een repressiebeleid kan het gebruik van drugs niet voorkomen, maar heeft wel een negatief effect op het bieden van voorlichting en medische zorg aan drugsgebruikers. Wij pleiten daarom voor het reguleren van zowel hard- als softdrugs. Dit heeft als voordeel dat de kwaliteit van de genotsmiddelen beter gecontroleerd kan worden. Daarnaast maakt het betere begeleiding van verslaafden mogelijk, waarmee we kunnen voorkomen dat zij strafbaar handelen om aan hun behoefte te kunnen voldoen.

Privacy

In een samenleving waarin digitalisering onderdeel is van onze dagelijkse levenswijze speelt privacy een belangrijke rol. Bij de Jonge Democraten zijn we van mening dat privacy hoog op de politieke agenda moet staan. Het bezit van privacy stimuleert het innovatieve karakter van de mens en zorgt voor een algeheel gevoel van vrijheid. De overheid moet daarom de verantwoordelijkheid nemen om privacy te waarborgen.

In ons Politiek Programma kun je meer lezen over deze thema's in de hoofdstukken Democratie en Openbaar Bestuur en Justitie en Digitale Zaken.
Als je wil meedenken over deze thema’s kun je je aansluiten bij de werkgroep Justitiede werkgroep Democratie & Openbaar Bestuur of de werkgroep Digitale Zaken.