Asielzoekerscentra

Asielzoekerscentra

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

constaterende dat

 • De toestroom van vluchtelingen in 2015 hoger was dan in voorgaande jaren;
 • Nederland hier onvoldoende op voorbereid blijkt en er ad hoc opvanglocaties
  moeten worden gerealiseerd;
 • Veel burgers niet tegen het opnemen van vluchtelingen zijn maar wel tegen
  grootschalige opvanglocaties in hun eigen omgeving.

overwegende dat

 • De toestroom van vluchtelingen in 2016 niet per se zal afnemen;
 • Opvanglocaties die qua omvang in verhouding staan met de bestaande gemeenschap
  sneller worden geaccepteerd;
 • Bij acceptatie burgers eerder geneigd zijn om zelf een bijdrage te leveren aan de
  opvang en bij het integreren van vluchtelingen;
 • Zeer grootschalige opvang vooral plaatsvindt omdat dit goedkoper en efficiënter is;
 • Burgers veel weerstand bieden op het moment dat er geen inspraak is en/of
  afspraken door de overheid niet worden nagekomen.

spreekt uit dat

 • De omvang van opvanglocaties in verhouding moet staan met de omvang van de
  opnemende gemeenschap;
 • De omvang van de opvang in dialoog met de lokale gemeenschap moet worden
  vastgesteld;
 • Afspraken die op een lokaal schaalniveau met burgers worden gemaakt alleen in
  zeer extreme gevallen van bovenaf gewijzigd mogen worden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Deze motie sluit grootschalige opvang niet uit, aangezien uit de dialoog met burgers
naar voren kan komen dat dit acceptabel is. Grootschalige opvang geeft schaalvoordelen bij
bijvoorbeeld het organiseren van onderwijs en voorzieningen voor vluchtelingen.