3% BBP naar wetenschap

3% BBP naar wetenschap

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

constaterende dat

 • Momenteel slechts 2% van het Nederlandse bbp naar onderzoek (R&D) gaat;
 • Nederland daarmee onder de Europese norm van 3% zit zoals afgesproken in het Lissabon-akkoord uit 2000;
 • De rijksbijdrage per student al jarenlang structureel afneemt;
 • WOinActie becijferd heeft dat het tekort op universiteiten 1,15 miljard op jaarbasis bedraagt;
 • VSNU dit tekort zelfs schat op 1,5 miljard op jaarbasis;

overwegende dat

 • Landen waar wij ons graag aan spiegelen (bv. België, Duitsland en Zweden) de norm van 3% wel halen;
 • Er vanwege onderfinanciering structureel roofbouw gepleegd wordt op wetenschappelijk personeel;
 • Extra financiering een belangrijke bijdrage levert aan het waarborgen van de (financiële) continuïteit voor hoogstaand wetenschappelijk onderzoek en onderwijs;
 • O.a. de coronacrisis laat zien waarom een (gezonde) wetenschappelijke sector essentieel is;
 • Het officiële D66-standpunt in dezen al is dat Nederland de 3%-norm moet halen;

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten ervoor pleiten 3 procent van de rijksbegroting te alloceren aan de wetenschappelijke sector.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's