JD in de Media

Reactie op kritiek De Brouwer op pensioenfilmpje

Verduidelijking 

Rob de Brouwer probeert ons pensioenfilmpje te ontleden en is daarbij zeer kritisch. In dit stuk zullen we punt voor punt op zijn kritiek in gaan. 

Het eerste punt van De Brouwer gaat over de hoogte van de premie. Volgens hem komt dat bij lange na niet in de buurt van de door ons geschetste 25%. Daarbij rekent hij het werkgeversdeel van de premie niet mee. Dat is niet terecht. Het werkgeversdeel van de premie is gewoon een onderdeel van de vergoeding die een werknemer ontvangt voor zijn inspanningen. 

Waar De Brouwer een punt heeft, is als het gaat om de franchise. De franchise wordt eerst afgetrokken van het salaris, voordat de pensioenpremie berekend wordt. Dat hadden we kunnen vermelden, maar daar was het filmpje wel een stuk gecompliceerder van geworden. Net als de site loonvoorlater.nl vaak doet, hebben we de materie iets versimpeld. Tegenover die franchise staat natuurlijk wel dat jongeren ook verplicht AOW-premie afdragen. Dat doen we overigens met plezier: het is solidair om deze premie af te staan voor onze ouderen, en de AOW is een prachtige (welvaartsvaste!) basisvoorziening die er voor zorgt dat de armoede onder ouderen in Nederland de laagste is van de gehele wereld. 

Ook over de hoogte van de 25% is De Brouwer het met ons oneens. Hij beweert dat de hoogte van de premie eerder rond de 20% is. Het hangt natuurlijk van het pensioenfonds af, maar we zien een tendens dat de premies steeds hoger worden.  Dat is een gevolg van de lage rente. Als we het ABP als voorbeeld nemen zien we dat de premie nu 21% is. Daar komt de VPL-premie echter nog bovenop. Dat is een premie die werkenden van nu betalen voor het vervroegde pensioen van ouderen. 

De Brouwer gaat zelf de fout in als hij zegt dat politieke partijen het geld niet kunnen afpakken. Ze kunnen het niet  in directe zin afpakken, maar natuurlijk wel in indirecte zin. Door de regels (die De Brouwer beschrijft) aan te passen, bijvoorbeeld door de rekenrente te verhogen, kan er geld geschoven worden van de ene naar de andere generatie. Frank Elderson, een directielid van de toezichthouder (DNB), die ook door De Brouwer zelf wordt aangehaald en waarin hij veel vertrouwen lijkt te hebben, vergelijkt dat zelfs diefstal (link).

Waar De Brouwer nogmaals de fout in gaat is als hij begint met suggereren dat jongeren geen recht van spreken hebben omdat ze nog maar weinig premie hebben afgedragen. Waar hij aan voorbij gaat is dat het aanpassen van de rekenregels niet alleen nadelig uitpakt voor de allerjongsten (de 'peuters' zoals De Brouwer zegt), maar ook voor iedereen die jonger is dan 55. De berekeningen van het CPB laten dat zien. Dit onderscheidt ons juist van clubs als 50-plus. Wij komen niet alleen op voor ons smalle eigen belang, maar ook voor andere (leeftijds)groepen.

Dan rest ons nog een laatste noot. Wij vinden het kwalijk dat De Brouwer ons wegzet op basis van onze leeftijd. De Brouwer neemt het debat niet serieus door teksten als "nog niet droog achter de oren." Onnodig creëert de heer De Brouwer hiermee een generatie-conflict. Wij willen zo'n conflict juist voorkomen en waarschuwen daar al jaren voor. Het generatieconflict zit echter ingebakken in het huidige pensioensysteem. Wij hebben juist constructieve voorstellen gedaan om het pensioenstelsel voor jong en oud beter te maken. Door het pensioenvermogen van jong en oud apart te beleggen kunnen we ouderen meer zekerheid bieden,  terwijl jongeren desgewenst juist wat meer risico kunnen nemen om op lange termijn een beter rendement te maken. Bovendien maken we daarmee een eind aan het eindeloze conflict over de verdeling van de collectieve pot. 

Helaas zijn er nu juist partijen die gebruik maken van het generatie-conflict dat nu in het systeem zit ingebakken om ouderen op te hitsen tegen jongeren. Bewust reageren wij daarop door niet de ouderen in zijn algemeenheid aan te vallen wij, maar die partijen die zich hier schuldig aan maken. Wij nemen het ouderen niet kwalijk dat zij boos zijn dat hen decennia lang beloftes zijn gedaan die nu niet kunnen worden nagekomen. Het is echter verkeerd dat sommige partijen dit probleem nu willen oplossen door jongeren dan maar op te laten draaien voor deze misleidende beloftes uit het verleden. Jongeren hebben part nog deel gehad aan die misleiding en hebben door de lage rente al genoeg problemen om voor zichzelf een fatsoenlijk pensioen op te bouwen.

Jonge Democraten organiseren Nationale Coffeeshoptest

Verspreid over meerdere afdelingen gaan de Jonge Democraten de komende tijd coffeeshops testen. Het doel van de actie is om aandacht te creëren voor het initiatiefwetsvoorstel van Kamerlid Vera Bergkamp om de teelt van softdrugs te legaliseren en reguleren. 

Coffeeshops worden getest op verschillende criteria, zoals vriendelijkheid en kennis en kunde van het personeel, de locatie en de sfeer in de coffeeshop. Afdelingen zijn zelf vrij om te bepalen of ze zelf ook producten van de coffeeshops testen. Alle deelnemende afdelingen roepen na afloop een winnaar uit.

Er is helaas weinig zicht op hoe producten zijn geteeld. Daarom vinden de Jonge Democraten dat er snel over moet worden gegaan op regulering. Zo weet je wat er in je product zit. Ook zou legalisering voor meer veiligheid zorgen omdat een groot deel van de woningbranden in Nederland wordt veroorzaakt door slecht opgezette kwekerijen. Het is tijd voor een realistisch softdrugsbeleid dat de volksgezondheid voorop stelt!

Ook meedoen met de Nationale Coffeeshoptest? Neem contact op met je afdeling!

Reactie Jonge Democraten op vertrek Henk Krol

De Jonge Democraten zijn verrast door het aftreden van Henk Krol, in de afgelopen weken een van de meest prominente critici van onze pensioenplannen. Samen met de Jonge Socialisten en de JOVD hebben de Jonge Democraten de pensioendiscussie aangewakkerd, met een gedegen pensioenplan voor de lange termijn. Door Henk Krol zijn deze plannen vaak weggezet als egoïstisch. Daarmee hebben hij en zijn partij 50-plus de discussie met een flinke dosis populisme op het spits gedreven.

De Jonge Democraten zijn verrast door het aftreden van Henk Krol, in de afgelopen weken een van de meest prominente critici van onze pensioenplannen. Samen met de Jonge Socialisten en de JOVD hebben de Jonge Democraten de pensioendiscussie aangewakkerd, met een gedegen pensioenplan voor de lange termijn. Door Henk Krol zijn deze plannen vaak weggezet als egoïstisch. Daarmee hebben hij en zijn partij 50-plus de discussie met een flinke dosis populisme op het spits gedreven.

Het cynisme, dat wij als jongeren hebben geproefd was moeilijk te verkroppen, maar we zien in dat dit onvermijdelijk is bij een eendimensionale lobbypartij als 50-plus. Teken aan de wand was de innige relatie tussen 50-plus en het ABP. Een belangrijk deel van de pensioenproblematiek komt voort uit slecht management, bijvoorbeeld door het ABP-bestuur. Juist 50-plus had hier tegen moeten ageren, maar de angst voor geplunderde pensioenpotten maakte blind.

Hoe meer dhr Krol echter verwikkeld raakte in de discussie, hoe meer hij ook de tegenstand op zijn eigen standpunten leek te begrijpen. Helaas verviel hij regelmatig in zijn oude patroon; door leden van de Jonge Democraten als marionetspelers af te schilderen en openlijk aan onze onafhankelijkheid te twijfelen. Hoewel wij in onze naam de titel ‘jong’ dragen, hebben wij herhaaldelijk aangetoond over onze schaduw te kunnen springen en dat geldt ook in deze pensioendiscussie. Het is wrang dat juist pensioengerelateerde problematiek de geloofwaardigheid van Henk Krol heeft aangetast.

Toch willen we vooral vooruit kijken en samen met de opvolger van dhr Krol en andere belanghebbenden werken aan een duurzamer, transparanter en eerlijker pensioenstelsel. Onze inzet daarbij is te vinden op nieuwpensioenstelsel.nl

JOVD, Jonge Socialisten en Jonge Democraten gezamenlijk voor nieuw pensioenstelsel

De JOVD, Jonge Socialisten en Jonge Democraten hebben vandaag in het TV programma Buitenhof een plan gepresenteerd voor een nieuw pensioenstelsel. Het wordt steeds duidelijker dat het pensioenstelsel kampt met een aantal fundamentele problemen,, maar een definitieve oplossing hiervoor blijft echter uit. Grondige vernieuwing, richting meer zeggenschap voor de deelnemer en meer transparantie, is geboden stellen de jongeren.

De jongerenorganisaties van VVD, PvdA en D66 willen dat mensen meer zeggenschap over hun pensioen krijgen. Pensioendeelnemers moeten de mogelijkheid krijgen zelf een pensioenuitvoerder te kiezen.  De verplichting om te sparen voor het pensioen blijft, maar de pensioenpremie wordt voortaan gestort op een persoonlijke pensioenrekening. Pensioenuitvoerders zorgen vervolgens dat het geld op deze rekeningen op collectieve wijze wordt belegd.

De politieke jongerenorganisaties willen op deze manier een einde maken aan de generatiestrijd binnen het huidige stelsel. Tegelijkertijd  biedt het plan een oplossing voor de grote onzekerheid die op dit moment onder gepensioneerden heerst. Door invoering van persoonlijke rekeningen kan het geld van ouderen en jongeren apart worden belegd. Voor ouderen kan het risico geminimaliseerd worden, terwijl het geld voor jongeren, met  het oog op een hogere rendement op de lange termijn, risicovoller belegd kan blijven worden.

De jongerenorganisaties willen verder de verplichtstelling omzetten in een algemene spaarplicht. Iedereen  die in Nederland zijn inkomen verdient, inclusief zzp’ers, moet een deel van zijn inkomen sparen op zijn persoonlijke pensioenrekening. Zo wordt een oplossing geboden voor het probleem dat een steeds groter wordende groep mensen geen aanvullend pensioen opbouwt. Zelfstandigen kunnen zo meedelen in de schaalvoordelen van het tweede pijler pensioen.

Het voorstel van de politieke jongerenorganisaties is in zijn geheel terug te lezen op www.nieuwpensioenstelsel.nl.

Jongeren dreigen dakloos te worden

In Nederland is het op dit moment lastig voor jongeren om een betaalbare woning te vinden. Dit ligt met name aan inkomensproblematiek, lange wachttijden en weinig politieke ondersteuning vanuit Den Haag en gemeenten. Meer politieke aandacht én daadkracht is nodig om jongeren niet te remmen op de woningmarkt en zo de gehele doorstroming te bevorderen. Daarom starten het CDJA, PerspectieF, Jonge Democraten en Opmezelfwonen.nl vandaag een online-petitie.

Jongeren die hun huis willen verlaten – zowel studentenwoning als ouderlijk huis – hebben vanwege hun verslechterde arbeidsmarktpositie geen uitzicht op een betaalbare koop- of (sociale) huurwoning. Banken nemen niet meer het risico om torenhoge hypotheken uit te lenen aan jongeren met een onzekere arbeidsmarktperspectief. Politieke wil, zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau, lijkt onvoldoende aanwezig om dit probleem op te lossen. In dit land vol leegstand en politieke nota’s moet er aandacht komen voor de jongeren die dakloos dreigen te worden.

Daarom roepen Opmezelfwonen.nl en de jongeren van het CDJA, PerspectieF en Jonge Democraten de politiek op tot:

1) Het bouwkundig aanpassen van huidige leegstaande panden (kantoren, ruimte boven winkelpanden, antikraak- en gezinswoningen) om zo voor de korte en de (midden-)lange termijn leegstand tegen te gaan en ruimte te creëren voor jongeren.

2) Vanuit gemeenten moet er een integrale visie komen op de jongerenhuisvesting, waarbij ruimtelijke ordening, onroerend goed en zeker ook een intergenerationele solidaire visie wordt meegenomen. Hiertoe sluit het projectministerie Wonen & Rijksdienst een convenant met gemeenten en betrokken partijen.

3) Het geclausuleerd verkopen van grond aan projectontwikkelaars speciaal gericht op jongeren, net zoals bij sociale huurwoningen. Hiermee verkoopt een gemeente tegen een aantrekkelijk tarief grond voor woningbouw voor jongeren met als voorwaarde een gedrukte huurprijs voor jonge huurders. Daarnaast dienen er voor jongeren woningen te worden gelabeld.

4) Het mogelijk maken dat mensen die willen verhuizen, maar het huis niet verkocht krijgen, hun woning langer dan twee jaar in de tijdelijke verhuur mogen zetten. Dit is aantrekkelijk voor zowel jong als oud.

5) Het bouwen van levensloopbestendige woningen. Deze zijn geschikt voor kleine huishoudens en kunnen makkelijk aangepast worden aan de wensen die bij bepaalde leeftijden horen. Het bouwen van deze levensloopbestendige woningen toont intergenerationele solidariteit.

6) Het projectministerie Wonen & Rijksdienst sluit een convenant met gemeenten en betrokken partijen om de jongerenhuisvesting landelijk te monitoren en daar waar nodig aanbevelingen te formuleren. Dit in nauw contact met sociale partners en jongerenorganisaties.

De petitie om tot deze maatregelen te komen zal worden aangeboden aan minister Stef Blok voor Wonen & Rijksdienst en aan de vaste Kamercommissie. Daarna zullen we de handtekeningen ook aanbieden aan regionale en lokale bestuurders met de roep tot meer aandacht voor jongerenhuisvesting.

JD Blog

Congresvoorzitters en Stem- en Notulencommissieleden gezocht!

Voor het congres van 17 juni zoeken we weer 9 SNC-helden en 4 Congresvoorzitters! Lijkt het je leuk om in de Stem-en Notulencommissie te zitten? Stuur me dan even een mailtje op secretaris@jd.nl! E...

Lees meer...

zaterdag 29 april 13:00
Landelijk Debattoernooi - Landelijk
zaterdag 29 april 13:00
Symposium: Euthanasie voor kinderen - Landelijk
maandag 01 mei 19:45
Een avond over de Franse verkiezingen: Wie komt er aan de macht? - Arnhem-Nijmegen
maandag 01 mei 20:00
Motieschrijfavond en wethouder Everhardt - Utrecht
dinsdag 02 mei 20:00
[WAGENINGEN] Politiek Weerwolven - Utrecht
dinsdag 02 mei 20:00
Introborrel - Groningen
dinsdag 02 mei 20:00
Debatavond - Amsterdam
woensdag 03 mei 19:00
Bestuursinteresseborrel - Rotterdam

» Bekijk volledige kalender

Vul hieronder je emailadres in om een link te krijgen waarmee je je aan kunt melden voor de nieuwsbrieven van de Jonge Democraten en waarmee je je abonnementen kunt wijzigen.

» Bekijk eerdere nieuwsbrieven

Twitter

Jonge Democraten Online

FacebookLinkedInTwitterYouTube

© 2017 Jonge Democraten