#

Algemene Regiovergadering D66 Limburg -

Datum: 13 november 2013 | Tijd: 19:00 - 23:59 | Locatie: Merseloseweg 117, Venray

De Jonge Democraten Limburg vinden het van belang dat jongeren ook actief betrokken zijn bij de lokale politiek. Daarom wonen wij de ARV van D66 Limburg bij.

De Algemene Regiovergadering van D66 Limburg vindt plaats tussen 19.00 en 22.00 uur in het Theehuis, gelegen in het Odapark aan de Merseloseweg 117 te Venray.

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Verkiezing nieuwe bestuursleden
3. Vaststelling regioreglement
4. Update door de PS-fractie
5. Themabijeenkomst: campagne GR2014 - afdelingslijsttrekkers vanuit heel Limburg
a. Introductie
b. Stellingen
c. Vragen
d. Campagne
e. Verkiezingsprognose

6. Toespraak 2e kamerlid / inzicht in landelijke activiteiten
7. Afsluiting

Voorstellen, amendementen en moties betreffende de agenda en de agendapunten, kunnen tot 24 uur voor aanvang van de regiovergadering bij Tobias Bastian (secretaris D66 Limburg) worden ingediend.

Toelichting:
Binnen het formele gedeelte van de vergadering wordt het regioreglement vastgesteld. Tot op heden hebben wij als regio geen eigen reglement en volgen wij impliciet het landelijke modelreglement. Het thans voorgestelde eigen regioreglement is afgeleid van het landelijke modelreglement dat voornamelijk op tekstuele punten specifiek voor Limburg is aangepast.

Voorts is het bestuur op zoek naar uitbreiding. Door het terugtreden uit het bestuur van Vincent Maessen in april en het opzeggen van het lidmaatschap van D66 door Vincent van Brussel in juni, heeft het bestuur dit jaar 2 leden verloren. Tijdelijk heeft ondergetekende de functies van penningmeester en secretaris gecombineerd. Dit is geen wenselijke situatie. Voorstel van het bestuur is om Rob van Basten Batenburg die in april als algemeen bestuurslid was verkozen met de specifieke portefeuille van campagnecoördinator, voor te dragen als nieuwe penningmeester vanaf 1 januari 2014. Rob stelt zijn positie als algemeen bestuurslid met de specifieke portefeuille van campagnecoördinator vacant. Hij zal op de vergadering toelichten waarom hij deze wisseling van bestuursfunctie voorstaat. Het staat leden vrij om zichzelf te kandideren voor een bestuursfunctie: urgent zijn de functies van penningmeester en die van algemeen bestuurslid met de specifieke portefeuille van campagnecoördinator. Ook de functie van algemeen bestuurslid met de specifieke portefeuille opleidingscoördinator is vacant. Aanmelden kan bij ondergetekende, eveneens kan daar meer info verkregen worden over het bestuurslidmaatschap.

Voorts hebben wij contacten met Den Haag om te bewerkstelligen dat een 2e kamerlid de vergadering kan toespreken en inzicht kan geven in de landelijke activiteiten van de partij ten behoeve van de verkiezingscampagne rond de GR2014 en de EP 2014.

In de themabijeenkomst wordt een podium gegeven aan de lijsttrekkers van de verschillende lokale D66-afdelingen in Limburg. Zij geven hun visie op de campagne voor de GR2014 en worden bevraagd op een aantal relevante thema’s die voor Limburg spelen. De zaal kan actief meedoen aan de discussie en haar mening geven over een aantal stellingen.


« terug naar de agenda