#

PP Hoofdstuk 01: Beginselen der Jonge Democraten

03 Dec 2005

 

In het het Politiek Programma kun je vinden wat de visie van de Jonge Democraten is op een grote diversiteit aan onderwerpen. Hieronder het hoofdstuk 'Beginselen der Jonge Democraten'.

 

 

Zoals aangenomen op de 54ste Algemene Ledenvergadering der Jonge Democraten

Lijst met overige hoofdstukken

 

De Jonge Democraten hebben als ideaal een maatschappij waarin elk individu zich vrij en naar eigen inzicht ten volle ontplooit. Zoals in dit programma zal blijken spelen begrippen als vrijheid, democratie, vrijzinnigheid, verantwoordelijkheid, solidariteit, verscheidenheid en hun invulling daarin een belangrijke rol.

 

Vrijheid

Vrijheid is een van de belangrijkste rechten van het individu. De JD vult vrijheid op twee manieren in. De eerste invulling, een positieve invulling van het begrip vrijheid; het garanderen van gelijke kansen op een vrije ontplooiing van het individu. Door een gelijke toegang te verschaffen tot ontwikkelingsmogelijkheden, door deze mogelijkheden te creëren en door het gebruik ervan te stimuleren kan en moet de overheid een situatie van grotere vrijheid voor haar burgers scheppen.


Daarnaast hanteren de Jonge Democraten ook een negatieve invulling van het begrip vrijheid; het voorkomen dat het individu in zijn of haar vrijheden wordt beperkt, noemen we vrijheden in de negatieve zin. Het zijn noodzakelijke doch zeer minimale vrijheden. Hieronder vallen de bescherming van het individu tegen andere burgers, tegen een overbodige of onnodig belemmerende overheidsinvloed en invloeden van particuliere organisaties, tegen een vervuilde leefomgeving, de garantie om in een rechtstaat op basis van gelijkheid te kunnen functioneren.

 

Democratie

De Jonge Democraten zien de democratie als de beste staatsvorm om vrijheid, welvaart en welzijn voor allen te garanderen. Zij is daarom constant op zoek naar manieren om die democratie te versterken en te verspreiden en de burger meer invloed te geven in de besluitvorming. Democratie is echter meer dan ‘de meerderheid beslist’. De JD streeft ernaar dat besluiten zo breed mogelijk gedragen worden. Dat vraagt om samenwerking, overtuiging en zoeken naar consensus. Ook wordt in een democratie het individu serieus genomen. De overheid moet luisteren naar de burger en dient zo min mogelijk dwingend op te treden. Een open en toegankelijke overheid is dus een voorwaarde voor het goed functioneren van de democratie.

 

Democratie is echter niet slechts een staatsrechtelijke notie, het is een houding. Staatsrechtelijkedemocratie kan slechts bestaan bij de gratie van democratische gezindheid; het vereist betrokken burgers. Voor het individu impliceert dat gelijkwaardigheid aan anderen, het accepterenvan andere manieren van leven en verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving.

 

Vrijzinnigheid

Individuen kunnen vanuit verschillende achtergronden en overtuigingen tot dezelfde ideeën en waarden komen. Het gaat er niet om wie de mooiste ideologie heeft maar hoe je met elkaar tot het beste resultaat kunt komen. Daarbij moet je niet bang zijn om je eigen normen en waarden ter discussie te stellen, ze op een open wijze te verdedigen en op pragmatische wijze tot oplossingen van politieke problemen te komen. Deze vrijzinnigheid is leidend voor het politiek handelen van de Jonge Democraten.

 

Verantwoordelijkheid

Vrijheid kan niet bestaan zonder verantwoordelijkheid. De Jonge Democraten menen dat een individu niet alleen verantwoordelijk is voor zijn eigen welzijn en handelen, maar ook voor dat van zijn omgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat de publieke ruimte niet het exclusieve domein van de overheid is. Een vrije samenleving vereist betrokken en verantwoordelijke burgers die haar vormgeven.

 

Solidariteit

Elk individu heeft het recht zich in vrijheid te ontplooien en is in beginsel zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen ontwikkeling. Om echter te garanderen dat eenieder daartoe de middelen heeft is solidariteit nodig. Vrijheid en solidariteit zijn voor de JD dan ook innig verbonden. Zoals individuen jegens elkaar de verantwoordelijkheid hebben elkaars vrijheden niet te beperken, zo heeft de overheid een verantwoordelijkheid in het actief bevorderen en waarborgen van de vrijheden van alle individuen.

 

Solidariteit is voor de JD een breed begrip, op kleine schaal betekent het betrokkenheid van individuen bij anderen in hun omgeving. Op iets grotere schaal betekent het dat sterkere bevolkingsgroepen de zwakkeren moeten ondersteunen. Ook bepleit de JD solidariteit onder landen en generaties opdat eenieder, op elke plaats en in elke tijd de eerdergenoemde vrijheden kan genieten.

 

Verscheidenheid

De JD vindt dat eenieder op eigen wijze uitdrukking moet kunnen geven aan zijn/haar more-le overtuiging en levensovertuiging, slechts beperkt door de vrijheid van de ander datzelfde te doen. Respect voor elkaars opvattingen is een voorwaarde voor de vrije ontplooiing van allen. Voor zowel het individu als voor de overheid geldt dat rekening moet worden gehouden met de diversiteit in de maatschappij. Het mag niet zo zijn dat een bepaalde levenswijze wordt bevoordeeld boven een andere. De overheid mag slechts van dit principe afwijken als dit het uitdrukkelijk resultaat is van expliciete afweging met betrekking tot het welzijn van de maatschappij als geheel. De resulterende verscheidenheid aan opvattingen wordt door de JD positief gewaardeerd en gezien als een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling van de maatschappij.

 

Een spanning tussen bepaalde waarden zal altijd blijven bestaan. Telkens zal een afweging moeten worden gemaakt tussen de verschillende belangen. Alleen door democratisch en pragmatisch handelen wordt de diversiteit aan opvattingen in de maatschappij recht gedaan.

Categorie: Politieke opinie