#

Planning Groeicommissie-2: Discussieavonden en een update

01 Nov 2011

De groeicommissie-2 heeft op het congres een update gegeven over haar werkzaamheden en is bezig alle concrete knelpunten om te zetten in oplossingen. Voor een aantal van de acht aandachtsgebieden zijn verschillende oplossingen voor handen en de Groeicommissie wil graag in discussie gaan met de leden, om tijdens de extra ALV (in het weekend van 25 en 26 februari) met breed gedragen aanbevelingen te komen. Hieronder vind je een overzicht van alle 7 discussieavonden die verspreid over het hele land georganiseerd worden.

 

 

De groeicommissie-2 heeft op het congres een update gegeven over haar werkzaamheden en is bezig alle concrete knelpunten om te zetten in oplossingen. Voor een aantal van de acht aandachtsgebieden zijn verschillende oplossingen voor handen en de Groeicommissie wil graag in discussie gaan met de leden, om tijdens de extra ALV (in het weekend van 25 en 26 februari) met breed gedragen aanbevelingen te komen. Hieronder vind je een overzicht van alle 7 discussieavonden die verspreid over het hele land georganiseerd worden.

 

Datum Bijeenkomst en plaats
Maandag 14 november: Discussieavond Den Bosch
Dinsdag 15 november Discussieavond Amsterdam
Woensdag 16 november Discussieavond Nijmegen
Vrijdag 18 november Discussieavond Delft
Donderdag 24 november Discussieavond Utrecht
Donderdag 24 november Discussieavond Maastricht
Dinsdag 6 december Discussieavond Groningen
Maandag 9 januari Aanbieden Eindverslag Groeicommissie-2 aan Landelijk Bestuur
Zaterdag 25 februari of Zondag 26 februari Extra ALV in Den Haag

 

 

Groeicommissie: Analyse van de acht aandachtgebieden

De Groeicommissie-2 heeft acht aandachtsgebieden bepaald waarbinnen zij concrete voorstellen voor verbetering van de organisatiestructuur en -cultuur van de Jonge Democraten ontwikkeld. De afgelopen maanden heeft de Groeicommissie op basis van vragenlijsten en interviews met betrokken leden een (beknopte) analyse gemaakt van de knelpunten per specifiek aandachtsgebied:

 

 • Landelijk bestuur

Het Landelijk Bestuur (LB) is cruciaal voor de externe representatie en interne organisatie van onze vereniging. Met de grote ledengroei is ook de druk op het LB sterk toegenomen. De huidige parttime LB-functie vraagt een hoge tijdsinvestering. Bovendien beschikken bestuursleden soms bij aanstelling over onvoldoende kennis, ervaring en/of tijd om hun functie effectief te kunnen uitoefenen. Het vinden van capabele bestuursleden wordt door de verkorte studiefinanciering en extra kosten voor lang studeren tenslotte alleen maar moeilijker. Om problemen met betrekking tot kennisbehoud en overdracht, hoge werklast en verharde financiële omstandigheden voor het hoofd te bieden, verdient de inrichting en samenstelling van het LB nieuwe aandacht.

 

 • Afdelingen

De afdelingen van de JD zijn heel divers. Het ledenaantal, de activiteit en de mate van professionaliteit is bij iedere afdeling verschillend. Mede hierdoor is een duidelijk verwachtingspatroon van de afdeling afwezig. De afgelopen jaren laten zien dat het functioneren en de activiteit van afdelingen heel erg fluctueert. Om groei (en krimp) van de vereniging op te kunnen vangen en consistente activiteit per regio te creëren, is het belangrijk om naar de structuur van de huidige afdelingen én alternatieve organen te kijken. Het afstemmen van verantwoordelijkheden en de samenwerking tussen de afdelingen en het LB en tussen afdelingen onderling spelen hierbij een belangrijke rol.

 

 • Financiën

Financiën zijn een middel en geen doel, maar zijn wel essentieel om de vereniging goed te laten functioneren. Dit congres wordt er al een grote wijziging van afdelingsfinanciën besproken. Voor het volgende congres worden extra wijzigingen verwacht. Met name veel adviezen van de ad-hoc commissie financiën uit 2009 zijn nog niet geïmplementeerd, terwijl de vereniging hier in 2009 wel noodzaak toe zag. De Groeicommissie neemt deze adviezen mee in haar overwegingen en aanbevelingen.

 

 • Politieke structuur  
  Het politiek programma is op een aantal punten aan vernieuwing toe, vertoont onvoldoende samenhang en nodigt niet uit tot lezen. Daarnaast kost het helaas te veel tijd om de meerdere resoluties adequaat te behandelen tijdens het congres. De vrijheid van leden en afdelingen om politieke standpunten te formuleren is een belangrijk gegeven. Dit heeft echter als risico dat het kan leiden tot een wildgroei van onsamenhangende politieke standpunten. Portefeuillehouders spelen een toenemende rol binnen de JD, maar het is niet geheel duidelijk wat van hen verwacht wordt. Bovendien hebben zij niet altijd de nodige expertise en is het verloop onder hen erg hoog. Dit gaat ten koste van de consistentie en leidt tot kennisverlies. Werkgroepen worden opgericht, maar het blijkt lastig om deze actief te houden.

 • Internationaal
  De huidige Internationale structuur van de Jonge Democraten bestaat uit de Internationale Commissie, de Internationaal Secretaris en de Portefeuillehouder Buitenlandse Zaken. De taken en verantwoordelijkheden van deze drie organen zijn niet helder afgebakend en de invulling ervan is daardoor sterk afhankelijk van de betrokken personen. De huidige structuur vereist regelmatige communicatie tussen betrokkenen en is eveneens weinig toegankelijk voor de (nieuwe) leden. Opvallend is dat er is geen helder gedefinieerd doel is van “Internationaal”. Hierdoor wordt er door verschillende betrokken organen niet naar een gezamenlijk doel gewerkt en wordt niet volledig gebruikt gemaakt van het potentieel op het gebied van ‘‘Internationaal’’.

 • Aanmelding en activering    
  Binnen de Jonge Democraten zijn twee carrièreladders te onderscheiden: lokaal en landelijk. De treden op deze ladder zijn als volgt: ‘coma lid’ - lokale activiteit – commissie – bestuur – ‘oude lul’. Op de eerste plaats blijven te veel nieuwe leden ‘in coma’. Daarnaast zijn de twee ladders onvoldoende gekoppeld, slaat men stappen over en doorlopen leden de ladder te snel waardoor zij de juiste ervaring ontberen voor het adequaat uitvoeren van hun functie en maar kort actief lid blijven van de JD. Voor ‘oude lullen’ wordt er onvoldoende georganiseerd. Kennisoverdracht van best-practice bloedt hierdoor dood.

 • Landelijke teams     
  Een aantal LB-functies dragen een grote uitvoerende werklast, bijvoorbeeld: het controleren van bonnetjes, ICT-management, lange termijnplanning, reserveringen, etc. Deze uitvoerende druk is toegenomen met de groei van de vereniging, immers: meer activiteiten, meer financiële uitgaven, etc.  Landelijke teams kunnen een betere aanvullende rol spelen om het Landelijk Bestuur te ontlasten. Het LB heeft daardoor meer tijd om zich te richten op haar kerntaken. Daarnaast bieden landelijke teams een plek waar leden ervaring kunnen opdoen met bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten. Landelijke teams zijn echter geen wondermiddel, er moet goed gekeken worden gekeken naar het functioneren, de effectiviteit en de plek binnen de organisatiestructuur.

 • ICT  
  Onze generatie gebruikt een heel scala aan ICT toepassingen en zo ook de Jonge Democraten. Deze toepassingen hebben communicatie vergemakkelijkt, informatie ontsloten voor een groter publiek en de administratie van de vereniging gestroomlijnd. Maar zaken als het beantwoorden van de vele e-mails en het onderhouden van de website en sociale media kunnen ook veel tijd van bestuurders opeisen. Ook moet ICT altijd flexibel blijven: een website moet simpel aan te passen zijn, ook door mensen die minder verstand van ICT hebben. Er zijn volgens ons nog vele mogelijkheden om ICT slimmer te gebruiken of nieuwe toepassingen in te zetten om het werk van bestuurders te verlichten, bijvoorbeeld door een beter platform op te zetten om thuis te werken.

Naar aanleiding van de bovenstaande analyse gaat de Groeicommissie de komende maanden aan de slag om mogelijke oplossingen voor de vastgestelde knelpunten te ontwikkelen. Hierbij is alle input welkom. Daarom zullen er de komende tijd verschillende bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij jullie je zegje kunnen doen. Zo worden tijdens dit congres twee sessies georganiseerd: een over het ideale Landelijk Bestuur en een over de cultuur van de Jonge Democraten.

 

De knelpunten en daarmee ook de oplossingen hangen sterk met elkaar samen. De Groeicommissie zal op 9 januari 2012 haar aanbevelingen in de vorm van een integraal plan aanbieden aan het Landelijk Bestuur. Uiteraard zal dit document toegankelijk worden gemaakt  voor de rest van de vereniging. In een extra Algemene Ledenvergadering, die zal plaatsvinden in het weekend van 25-26 februari 2012, zal vervolgens gestemd worden over de specifieke onderdelen van dit plan.

Categorie: Mededelingen