#

PJO's en de NAVO

13 Mrt 2013

Steven Lussenburg

 Defensie is altijd een populair onderwerp om op te bezuinigen. In een land als Nederland, waar vrede en veiligheid een vanzelfsprekendheid zijn, is het nut van een sterke strijdmacht niet altijd even evident. Politici snijden dan ook veel liever in defensie dan in zaken die dichter bij huis liggen zoals de zorg en het onderwijs. Vaak wordt vergeten dat Nederland bepaalde internationale verplichtingen heeft op dit gebied, zoals de afspraak binnen de NAVO om tenminste 2% van het BNP uit te geven aan defensie. Van de Europese bondgenoten halen alleen het VK en Griekenland deze norm.[i] Toch vindt een groot deel (64%) van de Nederlanders de NAVO  belangrijk tot zeer belangrijk, volgens een onderzoek van de Atlantische Commissie.[ii]

 

Ook voor jongeren is de NAVO over het algemeen geen relikwie uit de Koude Oorlog. Met de stelling op het blog van de Atlantische Commissie, “het belang van de NAVO voor de Nederlandse veiligheid neemt af,”[iii] was de meerderheid het oneens. Van de 6 reacties, was alleen DWARS het eens met deze stelling. DWARS ziet drie bezwaren tegen de NAVO. Allereerst is het bondgenootschap bedoeld voor het veiligstellen van het grondgebied van de lidstaten en niet toegerust op de rol van een wereldwijde interventiemacht. Zeker gezien de dreiging van niet-statelijke actoren alleen maar is toegenomen. Ten tweede voeren ze aan dat de NAVO een exclusief bondgenootschap is. Dit bevordert niet de vrede, maar vormt juist een middel om de machtspolitiek van de lidstaten op te leggen aan anderen. Het alternatief van de NAVO is één leger onder de VN, bedoeld voor vredesoperaties en humanitaire interventie. Alleen op deze manier kan worden voorkomen dat deze middelen niet worden misbruikt door de lidstaten. Tenslotte verwijt DWARS de NAVO dat het gebruik van kernwapens is toegestaan en een actieve rol speelt in het veiligstellen van het bondgenootschappelijk grondgebied. Toch is de PJO niet tegen samenwerking op het gebied van defensie, op deze manier kunnen staten zich specialiseren in waar zij goed in zijn, wat leidt tot een effectiever defensie beleid. Hoe deze afwijzing van regionale samenwerking en aanmoediging van samenwerken op globaal niveau precies in elkaar passen blijft echter onduidelijk. Hetzelfde geldt voor de vraag wat er dan nog van een nationaal defensie beleid overblijft.

 

Het CDJA, de SGP Jongeren en PerspectieF (Christen Unie) zijn het oneens met de genoemde stelling. Alle drie zien ze juist de waarde in van internationale samenwerking op het gebied van defensie. Geen van de drie ziet de veranderende manier van oorlog voeren (van staatsleger tegen staatsleger naar staatsleger tegen niet-statelijke actoren) als een probleem voor de NAVO. Het bondgenootschap is ook voor deze taak toegerust of kan zich hieraan aanpassen. Het bondgenootschap wordt gezien als een vereniging van het Westen tegen opkomende machten zoals China. De SGP Jongeren gaan hierin het verst en zeggen zelfs het volgende: “de machtsverhoudingen in de wereld komen zodoende zowel op economisch als op militair terrein op een punt dat een communistisch en onvrij land als China, vele malen machtiger is als het Westen.”[iv] Hoewel dit laatste een onwaarschijnlijk scenario is, maakt het duidelijk dat naar de mening van deze PJO's de wereld niet is veranderd na de val van de Sovjet Unie. Andere niet Westerse (communistische) staten vormen nog steeds een bedreiging. Ook wordt de NAVO gezien als een middel om goede relaties met de VS te onderhouden en te voorkomen dat deze zich in haar Asian Pivot volledig afwendt van Europa. Toch is de NAVO niet een negatieve noodzakelijkheid om veiligheid te bieden in een bedreigende wereld; alle drie zien een voortrekkersrol voor de NAVO op het gebied van vrede en veiligheid in de wereld.

 

De Jonge Democraten zouden een heel ander standpunt in moeten nemen. Enerzijds zouden we het belang van de NAVO in vredes- en veiligheidsmissies moeten erkennen, anderzijds zouden we meer waarde moeten hechten aan Europese samenwerking op het gebied van defensie onder het Gemeenschappelijk Defensie- en Veiligheidsbeleid  dan aan trans-Atlantische samenwerking. Er zijn hiervoor twee argumenten te geven: allereerst delen de EU-lidstaten dezelfde geostrategische en geopolitieke omgeving en belangen. Ten tweede is er sprake van de eerder genoemde Asian Pivot; de VS keert haar aandacht steeds meer naar Oost-Azië en is niet langer de supermacht die in haar eentje de wereld een bepaalde richting op kan sturen. India en China zijn in opkomst en de wereld wordt langzamerhand een multipolair systeem. Het is daarom de hoogste tijd dat Europa zelf de verantwoordelijkheid neemt voor haar veiligheid en belangen. De Jonge Democraten zouden dus zeker een rol moeten zien weggelegd in de toekomst voor de NAVO, maar dan in een bondgenootschap van drie legers; de VS, Canada en Europa, in plaats van de VS met 27 bondgenootjes. In tegenstelling tot DWARS zou de JD dus voor een minder idealistische benadering moeten kiezen: er is nog een lange weg te gaan tot een volledig politiekvrij VN leger. Daarentegen zouden we moeten erkennen dat de wereld enorm veranderd is en dat de machtsverhoudingen tegenwoordig anders liggen dan in de periode waarin de NAVO werd opgericht. De confessionele PJO's zien de trans-Atlantische verbinding nog als in de Koude Oorlog, maar de VS keert Europa haar rug echter steeds meer toe. Nieuwe ideeën zijn nodig en Europa kan en moet hier een voortrekkersrol in spelen. De VS kan niet at infinitum haar hand boven het hoofd van de EU blijven houden of haar belangen blijven behartigen. De trans-Atlantische as blijft belangrijk, maar dan in een gelijkwaardig partnerschap.[i]     http://www.vrede.be/nieuws/60-standpunten/2297-de-navo-is-in-crisis

[ii]    http://www.atlcom.nl/upload/Uitkomsten_opinieonderzoek_NAVO_2012.pdf

[iii]   http://www.atlcom.nl/blog/ op het moment van schrijven hebben 5 PJO's (DWARS, CDJA, SGP Jongeren, PerspectieF, JD) en de studievereniging van Amerikanistiek in Nijmegen gereageerd. Helaas ontbreelt een bijdrage van de Jonge Socialisten en JOVD.

[iv]   Ibid.

Categorie: Weblog