#

Niet twijfelen aan Senaat is wel érg naïef

16 Nov 2015

De JOVD stelt in een reactie op ons artikel over belangenverstrengeling in de Eerste Kamer dat wij maar weinig van democratie begrepen hebben: ‘‘Het is duidelijk dat de JD met wat forse uitspraken probeert goedkope media-aandacht te scoren over de ruggen van gerespecteerde senatoren.’’ Wij betogen namelijk dat de senatoren in de Eerste Kamer, samen goed voor zo’n 450 bijbanen, door hun verschillende nevenfuncties tegen belangenverstrengelingen kunnen aanlopen. Zeker in het huidige versnipperde politieke landschap is dit een gevaar, omdat de Eerste Kamer de laatste jaren bewijst een op en top politiek orgaan te zijn. De JOVD wijst deze suggestie echter op meerdere manieren van de hand.

Omdat de Eerste Kamer niet beschikt over het recht van amendement, en zij in de vorige zittingsperiode slechts acht wetsvoorstellen heeft verworpen, moeten we de invloed van de Senaat niet overschatten, aldus de JOVD. Zij vergeet hierbij dat de Eerste Kamer vaak al een vinger in de wetgevende pap heeft gehad voordat de wet daadwerkelijk in de Senaat wordt behandeld. De modus operandi van Rutte II is daarvan een perfect voorbeeld. Grote pakketten wetgeving, zoals het woonakkoord, het leenstelsel voor studenten en enkele begrotingsakkoorden, zijn aangepast omdat ze anders geheid niet door de sluitpost van ons politieke stelsel zouden komen. Enkel kijken naar de wetten die door de Eerste Kamer worden weggestemd, zoals de JOVD doet, getuigt dus van grote naïeviteit.

Ten tweede zouden wij de werkelijkheid vertekenen door de vele nevenfuncties als ‘bijbaantjes’ te bestempelen. Aangezien de Eerste Kamer door haar lage werkdruk de senatoren slechts één dag per week kost, moeten we volgens de JOVD juist het Kamerlidmaatschap als een bijbaantje beschouwen. Uiteraard kun je het lidmaatschap van de Eerste Kamer opvatten als een nevenfunctie op zich, maar wij zien niet in hoe dit de schijn van belangenverstrengeling door de talloze commissariaten opeens zou doen verminderen.

De JOVD beweert dat Eerste Kamerleden dankzij hun vele nevenfuncties participeren in de samenleving. Hun artikel maakt helaas niet duidelijk hoe de kloof tussen burger en politiek wordt gedicht doordat senatoren eens in de zoveel tijd komen opdraven op een vergadering van een raad van toezicht hier of raad van bestuur daar. Los van de bewering dat het bekleden van vijf commissariaten je in één klap midden in de samenleving doen staan, wordt daarmee de pregnante belangenverstrengeling niet weggenomen. De inmiddels opgestapte VVD-senator Loek Hermans, bekend om de tientallen bijbaantjes die hij als senator bij elkaar sprokkelde, gold als de regenteske verpersoonlijking van het tegendeel.

Het is spijtig dat de JOVD er zo’n naïef wereldbeeld op nahoudt. Echt schrijnend wordt het pas wanneer zij te kennen geeft dat de Eerste Kamer niet fout kán zijn omdat zij democratisch gelegitimeerd is en alle politieke partijen (‘inclusief D66’) eraan meewerken. Wij zetten gerede vraagtekens bij die zogenaamde ‘democratische legitimiteit’, omdat wij met geen mogelijkheid kunnen afrekenen met onze Eerste Kamerleden: zij worden immers gekozen door haar partijgenoten uit de Provinciale Staten, die op hun beurt enkel kunnen kiezen uit een door de partijbesturen voorgekauwde lijst. Gelukkig sluit de JOVD haar artikel af met de wens om de Eerste Kamer voortaan rechtstreeks te kiezen. Zij lijkt het zowaar met ons eens te zijn dat die democratische legitimiteit ver te zoeken is.

Een directe verkiezing van de Eerste Kamer zal het orgaan echter niet minder politiek maken. In plaats daarvan zouden wij liever het plan voor een staatscommissie verwezenlijkt willen zien, dat (inmiddels oud-)senator Hermans vorig jaar op tafel legde. Zo’n commissie zou bijvoorbeeld kunnen onderzoeken of we de Eerste Kamer niet beter kunnen vervangen door een Constitutioneel Hof, dat in de Tweede Kamer aangenomen voorstellen aan onze Grondwet kan toetsten.

De JOVD verwijt ons niets begrepen te hebben van democratie, maar weigert in te gaan op onze concrete argumenten tegen het huidige risico op belangenverstrengeling. Je zou bijna denken dat de JOVD’ers alvast voorsorteren op een felbegeerd plekje in de VVD-banencarrousel.  

Elene Walgenbach, voorzitter Jonge Democraten
Arnout Maat, portefeuillehouder Democratie en Openbaar Bestuur bij de Jonge Democraten

Categorie: Politieke opinie