#

Jonge Democraten roepen D66-fractie in de Eerste Kamer op om tegen wetsvoorstel Koser Kaya/Blok te stemmen

30 Jan 2012

Morgen, dinsdag 31 januari 2012, zal de Eerste Kamer der Staten-Generaal stemmen over het wetsvoorstel van Dhr Blok (VVD) en Mevr. Koser Kaya (D66) met betrekking tot de vertegenwoordiging van gepensioneerden in pensioenbesturen. Hiermee komt waarschijnlijk een eind aan een proces waarvoor D66 meer dan twintig jaar geleden het initiatief nam. De vastberadenheid en het doorzettingsvermogen van de verschillende betrokkenen is bewonderenswaardig en wanneer dit proces inderdaad succesvol wordt afgerond, een felicitatie waard.

Beste heer Van Boxtel,

Morgen, dinsdag 31 januari 2012, zal de Eerste Kamer der Staten-Generaal stemmen over het wetsvoorstel van Dhr Blok (VVD) en Mevr. Koser Kaya (D66) met betrekking tot de vertegenwoordiging van gepensioneerden in pensioenbesturen. Hiermee komt waarschijnlijk een eind aan een proces waarvoor D66 meer dan twintig jaar geleden het initiatief nam. De vastberadenheid en het doorzettingsvermogen van de verschillende betrokkenen is bewonderenswaardig en wanneer dit proces inderdaad succesvol wordt afgerond, een felicitatie waard.

Toch willen wij enkele minuten van uw tijd vragen om u ervan te overtuigen dat het uiterst onwenselijk zou zijn om met dit wetsvoorstel in te stemmen.

Op dit moment zijn zowel werkgevers als werknemers, elk met een evenredig deel, vertegenwoordigd in het bestuur van de verschillende pensioenfondsen dat ons land rijk is. De vertegenwoordigers van de werknemers worden afgevaardigd door vakbonden. In theorie betekent dit dat alle werknemers – jong en oud – vertegenwoordigd zijn omdat vakbonden representatief zouden zijn voor de werkende bevolking. Dit is echter niet langer het geval. Het wetsvoorstel dat is ingediend door Dhr. Blok en Mevr. Koser Kaya lijkt dan ook een reëel probleem op te lossen: ook pensioengerechtigden, die groot belang hebben bij een goed bestuurd pensioenfonds, zullen zich vertegenwoordigd weten.

Maar wanneer een wetsvoorstel onder de loep genomen wordt mag niet alleen oog zijn voor een theoretische werkelijkheid. De wet moet aansluiten bij de feitelijke situatie, anders zal ze nooit tot haar recht komen. Haar doel is representativiteit, maar haar middel brengt jongeren in een nog meer benarde situatie dan waarin ze nu al zitten.

De praktijk leert ons dat jongeren vakbonden massaal de rug toekeren. Vakbonden vergrijzen in hoger tempo dan ooit te voren. Jonge werknemers geven aan niets te voelen voor het collectieve karakter van de bonden, en het is dan ook onrealistisch om te denken dat deze trend in de nabije toekomst zal veranderen.

Vakbonden vertegenwoordigen op dit moment de belangen van hun vergrijsde achterban. Het belang van een werknemer van 55 jaar verschilt aanzienlijk minder van dat van een gepensioneerde werknemer dan dat het van het belang van een 35 jarige werknemer verschilt.

Wanneer het wetsvoorstel van Dhr. Blok en Mevr. Koser Kaya wordt aangenomen en ook gepensioneerden een smaldeel toegewezen krijgen in pensioenbesturen, betekent dit dat de stem van ouderen in verhouding tot de stem van jongeren nog zwaarder zal gaan wegen.

Tijdens de voorbespreking van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer werd meer dan eens naar het voorstel verwezen als “een stap in de goede richting”. Gezien de situatie zoals wij die hierboven schetsen dient deze uitspraak in twijfel te worden getrokken.

Het feit dat de hegemonie van de sociale partners wordt doorbroken is, zeker gezien de maatschappelijke ontwikkelingen op dit vlak, positief. Maar het feit dat de situatie voor jongeren daardoor nog verder verslechterd is onacceptabel. De vage ambitie die in het wetsvoorstel wordt uitgesproken om de positie van vrouwen en jongeren te verbeteren is absoluut niet concreet genoeg om dit te ondervangen.

Het heeft meer dan twintig jaar geduurd voordat er over dit wetsvoorstel gestemd kon worden. Wanneer wij als jongeren hetzelfde geduld op moeten brengen voordat ook onze positie bij wet wordt gewaarborgd, zal de schade groot zijn.

Wij roepen u dan ook op om tegen dit wetsvoorstel te stemmen en de indieners de opdracht te geven om de nodige wijzigingen te maken die garanderen dat alle belanghebbenden zich vertegenwoordigd weten door een goed pensioenbestuur.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Nikie van Thiel, Landelijk Voorzitter der Jonge Democraten

Categorie: Politieke opinie