#

Jonge Democraten in Zorgvisie: Het geneeskundecurriculum, een beleidskwestie

04 Mrt 2011

Onlangs verscheen in de nieuwsbrief van vakblad Zorgvisie een artikel van de hand van de Jonge Democraten. Hierin pleiten de Jonge Democraten voor meer aandacht in het geneeskunde curriculum voor beleidsaspecten binnen de gezondheidzorg. Hieronder is het gehele artikel na te lezen.


Verschenen in Zorgvisie Nieuwsbrief (11 februari 2011)

 

Het geneeskundecurriculum, een beleidskwestie


 

Het Ministerie van VWS, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten  hebben in december 2010 een akkoord bereikt over de bekostiging van vrijgevestigde medisch specialisten. In dit akkoord is vastgelegd dat artsen naast klinische handelingen, ook beloond worden voor doelmatigheid, veiligheid, innovatie en kwaliteit. Het huidige geneeskundecurriculum bereidt de aankomend artsen echter onvoldoende voor op deze belangrijke taak. Beleidsaspecten moeten daarom zo snel mogelijk een integraal onderdeel worden van het curriculum.

 

 

De vergrijzing van de bevolking en de toenemende medicalisering resulteren in een sterk toenemende vraag naar gezondheidszorg. Hierdoor lopen de zorguitgaven lopen op en dreigt er een groot tekort aan medisch personeel. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zijn er op korte termijn structurele maatregelen nodig. Gevestigde belangen, maatschappelijke onrust, gebrekkige samenwerking en politieke gevoeligheid zorgen er echter voor dat hervormingsprocessen in de gezondheidszorg gekenmerkt worden door traagheid.

 

Artsen kunnen individueel en als beroepsgroep bijdragen aan deze hervormingen. Zij zijn betrokken bij de implementatie van beleid en bij logistieke processen. Als beroepsgroep hebben artsen bovendien een grote lobbycapaciteit. Ondanks hun sleutelpositie, zijn artsen onvoldoende vertrouwd met beleidsprocessen in de zorg. Hierdoor stellen zij zich te behoudend op en zijn zij vaak onnodig een vertragende factor bij hervormingen. In 2001 stelde het CBO: “Artsen zijn niet makkelijk te overtuigen; ziekenhuizen zijn een eilandrijk. De autonomie van artsen blokkeert een vlotte verspreiding van best practices.” Helaas is dit ook in 2011 nog steeds het geval. De conservatieve opstelling van artsen is niet te wijten aan een gebrek aan professionaliteit binnen de beroepsgroep, maar aan een gebrek aan scholing.

 

Artsen moeten zich bewuster worden van de uitdagingen voor de gezondheidssector en het feit dat het in het belang van de patiënt is om zuinig om te gaan met zorg. Dit breder denkkader dient een toekomstige arts al tijdens de studie te ontwikkelen. Dat komt ook duidelijk naar voren in het raamplan Artsopleiding 2009, waarin de landelijke eindtermen van de opleiding tot basisarts worden beschreven. Desondanks besteedt het huidige geneeskundecurriculum onvoldoende aandacht aan de beleidskant van de gezondheidszorg. Bovendien raken  beleidsonderwerpen vaak ondergesneeuwd ten opzichte van de klinische thema’s en overzien studenten de onderlinge samenhang niet.

 

Het geneeskundecurriculum moet daarom worden herzien. Een nieuw curriculum dient op een samenhangende wijze aandacht te besteden aan het gezondheidszorgsysteem, belangrijke wet- en regelgeving en de basisprincipes van financiering en logistiek. Geneeskundestudenten worden in dat geval niet langer opgeleid tot enkel klinisch experts. Basisartsen zullen bewuste professionals zijn die de dynamiek van en hun rol in het gezondheidszorgsysteem kennen en daardoor meer openstaan voor innovatie en verandering. In plaats van een beperkende factor kunnen zij juist voortrekkers worden in de hervormingen in de zorgsector. Dit zal de hervormingsprocessen aanzienlijk versnellen en zorgen voor een betere afstemming tussen beleidsdoelstellingen en de praktische uitvoering. Uiteindelijk zal dit leiden tot betere zorg voor een lagere prijs.

 

Jan-Willem Verlijsdonk

Arts, masterstudent Public Health en Portefeuillehouder Volksgezondheid voor de Jonge Democraten

Categorie: Politieke opinie