#

Gelijke kansen in het onderwijs

28 Apr 2016

Vorige week bleek dat het aantal nieuwe studenten het eerste jaar na invoering van het leenstelsel is gedaald. Vooral het hbo kent mede door minder doorstroom vanuit het mbo een lagere instroom. Tegenstanders van het leenstelsel, waaronder veel studentenorganisaties, reageerden fel en willen de maatregel liever vandaag dan morgen terugdraaien.

Wij stellen echter dat het nu nog te vroeg is voor conclusies over de gevolgen van het leenstelsel. NRC schrijft terecht dat vooruitlopend op de invoering van het leenstelsel in 2015 veel studenten in 2013 hebben besloten om geen tussenjaar te nemen en gelijk te gaan studeren. Dit leidt samen met verhoogde toelatingseisen in het hoger onderwijs logischerwijs tot een daling van de nieuwe instroomcijfers.

De afgelopen jaren hebben wij met overtuiging argumenten vóór invoering van het studievoorschot verkondigd. Ons betoog kende aandachtspunten en voorwaarden: onder andere goede voorlichting bij kwetsbare groepen en het doen van voorinvesteringen. De minister moet blijven inzetten op deze aandachtspunten en instellingen daarop wijzen. Wij kijken niet weg van nieuwe cijfers. De voorlichting over de aanvullende beurs en terugbetaal-voorwaarden moet verder worden versterkt.

Naast cijfers over de instroom in het hoger onderwijs stelde de onderwijsinspectie vorige week dat kinderen van laagopgeleide ouders minder kansen hebben in ons onderwijssysteem. Wij vinden dit erg zorgwekkend. ‘Gelijke kansen in het onderwijs’ moet topprioriteit hebben, juist nu de landelijke cijfers al jaren slechter worden. Zo neemt het aantal brugklassen af en daalde de doorstroom van het vmbo naar havo van 18% naar 13%. Bij de discussie over het leenstelsel benoemden wij daarom al eerder het grotere plaatje: stimuleer doorstroming, faciliteer laatbloeiers en maatwerk, verbeter de loopbaanbegeleiding, geef voorlichting over carrièreperspectieven en werk taalachterstanden weg.

Bovenstaande maatregelen lijken vanzelfsprekend, maar op tal van plekken in onderwijsland gebeurt het tegenovergestelde. De gelijke kansen in het onderwijs nemen daarom af en Den Haag heeft daar geen antwoord en grip op. Wij zijn van mening dat kansen in het hoger onderwijs onder andere zijn afgenomen door de toenemende selectie aan de poort. Instellingen willen niet achterblijven en kiezen daarom voor selectie bij masteropleidingen en maken misbruik van numerus fixus. Opleidingen willen bij voorkeur alleen de beste studenten toelaten, bijvoorbeeld om cijfers over studiesucces of onderwijskwaliteit te verbeteren.

Het voorstel van D66 om loting als het minst slechte systeem in te voeren en een stop alleen op landelijk niveau toe te staan is een eerste antwoord. De komende tijd zullen politieke partijen meer antwoorden moeten geven, ook in de nieuwe verkiezingsprogramma's. De gelijke kansen van leerlingen en studenten moet daarbij veel meer prioriteit krijgen. Ook wij zullen ons daarvoor blijven inzetten.

 

Koen van Limbergen, portefeuillehouder Onderwijs

Categorie: Politieke opinie