#

Europese Unie is meer dan alleen een markt

22 Jan 2014

Het is tijd de Europese Unie te erkennen als politieke Unie. De eerste stappen daartoe zijn al lang geleden ingezet en de Unie krijgt steeds meer vorm. Meest recente voorbeeld is de herziening van het Europese landbouwbeleid (GLB). In december informeerde staatssecretaris Dijksma de Tweede Kamer over de keuzes van het kabinet bij de implementatie hiervan. Het is opmerkelijk dat nog weinig media hier tot nu toe bij stil hebben gestaan. Juist omdat het een van de weinige beleidsterreinen is waarop de EU zich als een echte federatie manifesteert. Deze hervorming toont aan hoe Europese samenwerking zich krachtig ontwikkeld en op een effectieve manier vormgegeven kan worden. Dat verdient meer aandacht.

Het GLB bestaat sinds 2000 uit 2 pijlers. De eerste pijler is gericht op inkomens- en markt- en prijsbeleid en de tweede pijler op plattelandsontwikkeling. In deze tweede pijler bevindt zich een aantal belangrijke beleidsmaatregelen. Maatregelen die het Nederlands landschap direct, ten goede, zullen beïnvloeden. Maatregelen die u, als u in het weekend wel eens een frisse neus haalt, zult gaan zien.

Een belangrijk element van de hervormingen van het GLB is de ‘vergroening’. Naast de ‘basis betaling’ die iedere boer krijgt op basis van de omvang van zijn bedrijf in hectaren, moet hij vanaf 2014 een deel van zijn perceel bestemmen voor ‘ecologische doeleinden’. Het kabinet zet daarbij in op Ecologische Focus Areas (EFA). Hierbij streeft zij na dat 7% van het perceel voor niet-productie wordt ingericht. Dit kan ‘klein’ zijn, zoals bij braakliggende gronden, akkerranden en natuurvriendelijke oevers. Maar zeker omdat boeren ook gezamenlijk plannen mogen indienen voor de subsidie zijn er mooie kansen. Er kunnen stukken bos, struwelen, sloten en kreken ontstaan. Een schitterende toevoeging aan het Nederlandse cultuurlandschap. Een forse stap ook richting landbouwbeleid met veel ruimte voor maatschappelijke invloed, in plaats van de traditionele eco-masterplannen die achtereenvolgende staatssecretarissen hebben uitgerold[A1] .

Gaat ‘Brussel’ dan het Nederlandse landschap inrichten? Bepaald niet; de EU zal zich op de achtergrond houden en zich beperken tot coördinatie en verdeling van subsidies. Provincies voeren namelijk een belangrijk deel van de tweede pijler uit via de Plattelands Ontwikkelingsprogramma´s. Zo komt de uitvoering dichtbij de inwoners te liggen. In de provinciehuizen die naar eigen inzicht hun landschappen kunnen onderhouden.

Het Europees GLB is altijd een bron van kritiek geweest. De karikatuur van een grote subsidiepot die vooral Frankrijk in stand hield, is natuurlijk niet helemaal uit de lucht gegrepen. Maar de aanscherping die in het nieuwe GLB plaatsvindt, maakt het landbouwbeleid weer relevant. Boeren bepalen een groot deel van de Europese economie, maar vormen vooral ons cultureel landschap. Goed dus dat de EU zijn middelen aanwent voor het goed beheren van de nog schaarsere natuur die is op ons dichtbevolkte continent.

Het toont hoe de Europese Unie sterker wordt. Door de economische impulsen nadrukkelijk te koppelen aan inhoudelijke thema’s die dringend aandacht nodig hebben. De EU is meer dan alleen een markt. Het is nog steeds de beste plaats om op te groeien, met veel culturele en landschappelijke diversiteit op een relatief klein gebied. Dat moet de EU in stand houden, sterker de EU zou er naar moeten streven de meest leefbare plek op deze planeet te zijn.

Categorie: Weblog