#

Drugs- en pensioenmotie van Jonge Democraten aangenomen op D66 congres

28 Mei 2011

De Jonge Democraten hebben vandaag met succes twee moties ingediend op het D66 congres. Beide moties werden met overgrote meerderheid aangenomen. In de eerste motie pleiten de Jonge Democraten voor opheffing van het verbod op alle drugs. Dit verbod zou moeten plaatsmaken voor regulering gericht op een zo veilig en minimaal mogelijk gebruik.

In de tweede motie pleiten de sociaal-liberale jongeren voor afschaffing van de doorsneepremie in ons pensioenstelsel. De doorsneepremie zorgt ervoor dat jongeren de pensioenpbouw van ouderen subsidieren en laagopgeleiden de pensioenen van hoogopgeleiden. De Jonge Democraten vinden dit onaanvaardbaar. Ook de leden van D66 deelden deze mening.

Lees hieronder de integrale tekst van beide twee moties.

 

De Jonge Democraten hebben vandaag met succes twee moties ingediend op het D66 congres. Beide moties werden met overgrote meerderheid aangenomen. In de eerste motie pleiten de Jonge Democraten voor opheffing van het verbod op alle drugs. Dit verbod zou moeten plaatsmaken voor regulering gericht op een zo veilig en minimaal mogelijk gebruik.

In de tweede motie pleiten de sociaal-liberale jongeren voor afschaffing van de doorsneepremie in ons pensioenstelsel. De doorsneepremie zorgt ervoor dat jongeren de pensioenpbouw van ouderen subsidieren en laagopgeleiden de pensioenen van hoogopgeleiden. De Jonge Democraten vinden dit onaanvaardbaar. Ook de leden van D66 deelden deze mening.

Lees hieronder de integrale tekst van beide twee moties.

 

D66 Congres 93 Algemeen politieke motie 16

Het congres van D66 in vergadering bijeen op 28 mei in Utrecht

Constaterende dat:

 • Het verbod op drugs en de wereldwijde strijd tegen drugs niet leiden tot minder drugsgebruik;
 • Het drugsverbod een obstakel vormt voor adequate voorlichting, kwaliteitscontrole en zorg voor verslaafden;
 • De handhaving van het drugsverbod en de schade door drugscriminaliteit  de Nederlandse samenleving ruim 17 miljard euro per jaar kosten;
 • De georganiseerde misdaad alsmede vele terroristische organisaties een groot deel van hun inkomsten genereren met de productie van en de handel in drugs;

Overwegende dat:

 • Bescherming van de volksgezondheid de belangrijkste pijler zou moeten zijn van ons drugsbeleid;
 • De volksgezondheid beter gediend wordt door adequate voorlichting, kwaliteitscontrole en      toegankelijke zorg voor verslaafden dan door het huidige verbod op drugs;
 • Een adequaat drugsbeleid rekening houdt met de verschillen tussen  verschillende drugssoorten;
 • Met de juiste diplomatieke inzet opheffing van het drugsverbod internationaal gezien geen gezichtsverlies zal betekenen, maar juist interesse zal wekken bij alle landen die op dit moment worstelen met een falende ‘war on drugs’, zoals ook steeds meer landen Nederland volgen in het decriminaliseren van softdrugs;
 • D66 altijd een voortrekkersrol heeft gespeeld in controversiële debatten rond medisch-ethische kwesties zoals de euthanasie- en abortuswetgeving en hierbij nooit is teruggedeinsd voor de initiële weerstand in het maatschappelijk debat;

Verzoekt de D66 fractie in de Tweede Kamer:

 • initiatieven te ontplooien om te komen tot decriminalisering en regulering van alle vormen van drugs - zijnde het toestaan van productie en verkoop onder zeer strikte voorwaarden die variëren per type drug, gericht op een zo gering en veilig mogelijk gebruik. Tevens verzoekt zij de D66 fractie in het Europees Parlement om de weg vrij te maken voor de acceptatie van drugsregulering in Nederland door onze Europese partners.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

D66 Congres 93 Algemeen politieke motie 20

Het congres van D66 in vergadering bijeen op 28 mei in Utrecht

Constaterende dat:

 • Bijna alle pensioenfondsen in Nederland een ‘doorsneepremie’ hanteren;
 • De doorsneepremie betekent dat iedereen hetzelfde percentage aan pensioenpremie betaalt, maar hier geen gelijkewaardige aanspraak voor terugkrijgt;
 • Jongeren (< 45 jaar) voor hun premie te weinig pensioenaanspraken krijgen en ouderen (>45 jaar) juist  te veel;
 • Hoger opgeleiden in de regel als ze ouder worden veel gaan verdienen en dit voor lager opgeleiden minder geldt;
 • Mensen met een lagere opleiding hierdoor volgens berekeningen van het CPB 10 tot 20 procent minder pensioen krijgen dan waar ze voor betaald hebben;
 • Mensen met een hogere opleiding hierdoor meer pensioen krijgen dan waarvoor ze betaald hebben;
 • De doorsneepremie bovendien zeer onrechtvaardig is voor mensen die halverwege hun carriere uit het pensioenfonds stappen (bijvoorbeeld ZPPer worden of naar het buitenland gaan), omdat zij de eerste jaren te veel pensioenpremie hebben betaald, maar niet meer zullen profiteren van te lage premies wanneer ze ouder zijn;

Overwegende dat:

 • Ieder individu recht heeft op een pensioenaanspraak die in verhouding staat tot de premie die zij betaalt;
 • Het onacceptabel is dat de overheid mensen verplicht te sparen in een stelsel dat geld herverdeelt van laag- naar hoogopgeleiden;
 • Het onacceptabel is dat de overheid mensen verplicht te sparen in een stelsel waarin een gemiddelde twintiger zo’n  2000 euro per jaar betaalt voor de pensioenopbouw van ouderen;
 • De verplichte deelname aan een pesioenregeling sociaal onhoudbaar wordt als de doorsneepremie gehandhaaft blijft;
 • De Tweede Kamerfractie van D66 reeds eerder heeft gepleit voor een “generatieneutraal pensioenakkoord”;
 • Het afschaffen van de doorsneepremie een ingrijpende maatregel is en niet onbezonnen dient te gebeuren;

Roept de Tweede Kamerfractie op:

 • De Minister van Sociale Zaken te verzoeken maatregelen te treffen om een einde te maken aan de doorsneepremie bij pensioenregelingen en een onderzoek te doen welke overgangsregelingen noodzakelijk zijn om deze maatregel op een fatsoenlijke manier in te voeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Categorie: Politieke opinie